Obezite ile Günlük Tüketilen Bazı Besin Öğeleri Arasındaki İlişki

  • Murat Topbaş Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Cihad Dündar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Sevgi Canbaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Yıldız Pekşen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Funda Elmacıoğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Anahtar Kelimeler: obezite, beslenme, besin tüketimi

Öz

Birçok kronik hastalıkla ilişkisi olduğu saptanan obezitenin etiyolojisindeki en önemli faktörlerden birisi de beslenme alışkanlığıdır. Bıı çalışma günde tüketilen besin öğeleri ile obezite arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Samsun il merkezinde yapılan kesitsel nitelikli bu çalışma; 30 küme örnekleme yöntemiyle seçilen 20 yaş üzeri 210 kadın-210 erkek, toplam 420 kişi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya alınanlara önce yüz yüze görüşme yöntemiyle anket formu uygulanmış, sonrasında bağlı bulundukları sağlık ocaklarına davet edilerek boy ve kilo ölçümleri yapılmıştır. Obezitenitı değerlendirilmesinde beden kitle indeksi (BKÎ) kullanılmış, 25 kg/m2 altı normal, 25 kg/m2 ve iizeri ise obez kabul edilmiştir. Çalışmaya alınan kadınların 154 (%73.3) ’ünün, erkeklerin 139 (%66.2)yıınıın obez olduğu saptanmıştır. Günlük tüketilen besin maddeleri açısından obezlerin normallerden istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek enerji (p< 0.001), toplam yağ (p< 0.001) ve doymuş (p< 0.01) yağ asidi aldıkları saptanmıştır. Kişilerin BKİ ile günde aldıkları enerji (r= 0.24, p< 0.001), toplam yağ (r= 0.29, p< 0.001), doymuş (r= 0.15, p< 0.01) ve çoklu doymamış (r= 0.20, p< 0.001) yağ asitleri arasında bir ilişki saptanmıştır. BKİ ile günde alınan tekli doymamış yağ asidi, posa, kolesterol, vitamin A,C ve E arasında ise bir ilişki saptanmamıştır. Bu sonuçlar, obezite ile beslenme alışkanlıkları arasında bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Obezlerin, gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarının önlenmesi açısından, beslenme alışkanlıklarında bir davranış değişikliğine gitmelerinin gerektiğini düşündürmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2000-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Topbaş M, Dündar C, Canbaz S, Pekşen Y, Elmacıoğlu F. Obezite ile Günlük Tüketilen Bazı Besin Öğeleri Arasındaki İlişki. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 2000 [a.yer 15 Haziran 2021];29(2):62-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/834
Makale Türü
Makale