Author Guidelines

Beslenme ve Diyet Dergisi / Journal of Nutrition and Dietetics, Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin yayın organıdır. Yılda 3 kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanır. Dergi, Beslenme ve Diyetetik alanındaki orijinal araştırmaları, derleme yazıları, ilginç olgu sunumlarını, editöre mektupları, uluslararası dergilerde yer alan ilginç yayın özetlerini, toplantı, haber ve duyurular ile Beslenme ve Diyetetik Kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayınlar.

Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü, ile Yazım Kılavuzu’na uygun olması gerekir. Türkiye’den gönderilen İngilizce yazıların yazım dilinin yeterli bulunmaması halinde, dergi editörlüğü yazarlardan yazının tekrar gözden geçirilmesini veya Türkçe yazılmış halde göndermelerini isteyebilir. Dergide, daha önce başka yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir dergide inceleme aşamasında olmayan makaleler yayımlanır.

Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yazılar, konu ile ilgili en az iki hakem değerlendirmesi (peer review) sonucu olumlu görüş alındığında yayımlanmaya hak kazanır. Yayın Kurulu gerek gördüğünde hakem sayısını arttırabilir. Yayın Kurulu ile Bilimsel Danışma Kurulu’nun, yazının içeriğini değiştirmeyen her türlü düzeltme ve kısaltmaları yapma yetkileri vardır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılara daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların imzaladığı “Yayın Hakkı Devir Formu’nun da eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir. Gönderilen yazılar yazardan/lardan kaynaklanan gerekçeli nedenleri yazılı bir başvuru ile Dergi Kurullarına sunulduğunda yazarlar yazılarını dergiden çekebilirler. Yayınlanması kabul edilmeyen yazıların, gerekçesi en geç üç ay içinde yazarlara gönderilir.

Yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan yazıların yayın hakkı Beslenme ve Diyet Dergisi’ne aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez ve yayın içinde ücret talep edilmez. Yazarlara ayrı basım da (reprint) verilmez.

Etik Sorumluluk

Beslenme ve Diyet Dergisi, yazarlardan araştırma ve yayın etiğine uyumlu olunmasını istemektedir. İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda “Ulusal ve Uluslararası Etik Rehberler”e uyum ve ilgili etik kurullardan izin esastır. Dergide yer alan makalelerin “etik kurallar” çerçevesinde hazırlanmış olması gerekir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar: Beslenme ve Diyet Dergisi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda “Helsinki Bildirgesi”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu”’nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, “Klinik Araştırmalar Etik Kurulu”ndan izin alınması ve ilgili belgenin kopyasının dergiye gönderilmesi zorunludur. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmaz. Yazarlar, makalenin “Bireyler ve Yöntem/Gereç ve Yöntem” bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış yetişkin bireylerden ve 18 yaş altındaki çocuk ve gençler için ebeveynlerinden imzalı “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Belgesi / Aydınlatılmış Onam Formu” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan veya gereği durumunda yasal temsilcisinden “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Belgesi/Aydınlatılmış Onam Formu” (informed consent) alınmalı ve makalenin olgu sunumu başlığı altında yazılı olarak ifade edilmelidir. Hastadan veya yasal temsilcisinden alınan “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Belgesi/Aydınlatılmış Onam Formu” kopyası dergiye yollanmalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar: Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, “Deney Hayvanları Etik Kurulu”ndan izin alınması ve ilgili belgenin bir kopyasının dergiye gönderilmesi zorunludur. Araştırmanın gereç ve yöntem bölümünde, deneysel çalışmalarda tüm hayvanların “Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzu”na (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, www.nap. edu/catalog/5140.html) uygun olarak insancıl bir muameleye tabi tutulduğu ve “Deney Hayvanları Etik Kurul Onay Raporu” alındığı belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.

Yazım Kuralları

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, “Beslenme ve Diyet Dergisi Yazım Kuralları”na göre hazırlanmalıdır. Başvurular www.beslenmevediyetdergisi.org adresinden “Makale Gönder” seçeneği ile online olarak yapılabilir. Derginin yazım kurallarında “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - International Committee of Medical Journal Editors” (http://www.icmje.org) adlı belge temel alınmıştır. Gönderilen yazılarda aşağıdaki kurallar aranmaktadır:

Tüm yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda yazılmalı, sayfanın kenar boşlukları üstten, alttan ve yanlardan 2.5 cm kalacak şekilde düzenlenmelidir.

Kaynaklar, sıralı olarak numaralanmalı ve derginin yazım kuralına uygun olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil metnin tümü 1.5 satır aralıklı, iki tarafa hizalı, satır sonu tire işareti kullanılmadan ve 12 punto yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

Metinler, semboller ve diğer özel karakterler için “Times New Roman” yazı biçimi kullanılmalıdır.

Paragraf ayrımı için TAB tuşu kullanılmamalıdır.

Kısaltmaların açıklamaları ilk kullanıldıkları yerde verilmeli ve takiben parantez içinde kısaltması yazılmalıdır. Klinik ve laboratuvar çalışmalarında kullanılacak ölçüm birimlerinin (SI) kısaltmaları için http://jn.nutrition.org/ content/120/1/20.full.pdf adresinden yararlanılabilir.

Kelime sayısı araştırma makaleleri ve derlemeler için en az 1500, en fazla 4500 kelime (başlık sayfası, özetler, kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil), olgu sunumları için en fazla 3000 kelime (başlık sayfası, özetler, kaynaklar, tablolar ve şekil açıklamaları dahil) ve editöre mektuplar için en fazla 500 kelime (kaynaklar dahil) olmalıdır.

Kaynaklar son yıllara ait olmalı, kaynak sayısı araştırma makaleleri ve derlemeler için en fazla 50 kaynak, olgu sunumları için en fazla 20 kaynak ve editöre mektuplar için en fazla 10 kaynak olmalıdır.

Tablo ve/veya şekil sayısı (toplam) en fazla 8 olmalıdır.

Başlık sayfasından başlayarak tüm sayfalar numaralandırılmalıdır (1. sayfa başlık sayfası, 2. sayfa Türkçe özet, 3. sayfa İngilizce özet olacak şekilde). Sayfa numarası her sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir.İngilizce yazılar ve tüm makalelerdeki abstract’lar gramer ve imla açısından titizlikle kontrol edilmeli, ana dili İngilizce olan kişilerden destek alınmalıdır.

Makalede (-di’li geçmiş zaman ve birinci şahıs kipi üzerinden ifadeler olmamalı) bilim dili olan “geniş zaman” cümleleri kurulmalıdır.

Yazının son halinin özellikle yazım ve biçimlendirme hatalarına karşı dikkatlice incelenmesi gerekir.

İletişim için ilgili yazarın cep telefonu, e-posta adresi, detaylı posta adresi, faks bilgileri ve bütün yazarların çalıştıkları kurumlar açık olarak yazılmalıdır.

Tüm yazarlarca imzalanmış “Yayın Hakkı Devir Formu” eş zamanlı olarak e-posta ile gönderilmelidir.

Etik Kurul Onayı”nın bir kopyası eş zamanlı e-posta aracılığıyla gönderilmelidir.

Yazının Bölümleri

  • Gözlemsel ve deneysel çalışmalarla ilgili araştırma yazıları 1. Başlık sayfası (Türkçe ve İngilizce), 2. Türkçe özet ve anahtar kelimeler, 3. İngilizce özet ve anahtar kelimeler, 4. Giriş, 5. Bireyler ve yöntem/Gereç ve yöntem, 6. Bulgular, 7. Tartışma, 8. Teşekkür (gerekli ise), 9. Çıkar çatışmaları (Conflict of interest), 10. Maddi destek, 11. Yazarlık katkısı, 12. Kaynaklar, 13. Tablolar ve açıklamaları, 14. Şekiller ve açıklamaları şeklinde hazırlanmalıdır. Gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinin gerektiğinde alt başlıklarla ele alınması tercih edilir.
  • Olgu sunumları, başlık (Türkçe ve İngilizce), Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet ve anahtar kelimeler, giriş, olgu sunumu ve tartışma başlıkları altında düzenlenmelidir.
  • Davetli olarak kabul edilen derleme yazılar ve editöre mektuplar yazıları, başlık (Türkçe ve İngilizce), Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet ve anahtar kelimeler, giriş ile sonuç ve öneriler başlıkları dışında kendine özgü farklı alt başlıklardan oluşabilir.

1. Başlık sayfası

Başlık sayfasında aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:

  • Yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce başlık en fazla 15’er kelime olmalıdır)
  • Tüm yazarların açık ad-soyadları ve unvanları
  • Tüm yazarların kurumları, şehir ve ülke adları
  • Yazışmaların yapılacağı yazarın adı soyadı, açık adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi
  • Kelime sayısı (Başlık sayfası, özetler, kaynaklar, şekil açıklamaları ve tablolar dahil)
  • Araştırma makalelerinde, derleme yazılarda ve olgu sunumlarında yazarlık kriterlerini karşılayan tüm yazar adları başlık altında verilebilir. Çalışma daha önce sunulmuş ise başlık sayfasında ayrı bir satır olarak bu durum açıklanmalıdır.

2-3. Türkçe/İngilizce özet ve anahtar kelimeler

Başlık sayfasından sonra ayrı sayfalara Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler en az 100’er, en fazla 350’şer kelime içermeli, araştırma makaleleri aşağıdaki başlıklara göre biçimlendirilmelidir: Amaç (Aim), bireyler ve yöntem/gereç ve yöntem (subjects and methods/ material and methods), bulgular (results), sonuç (conclusion). Yukarıdaki başlıklar altında kısaca yazının konusu, çalışmanın nasıl yapıldığı, temel bulguları ve yazarların bu bulgulardan çıkardığı sonuç verilmelidir.

Derleme yazıları ve olgu sunumu özetlerinde herhangi bir alt başlık olmamalıdır. Özetlerde mümkün olduğunca az kısaltma kullanılmalıdır. Özetlerde kaynak olmamalıdır.

Özet sayfasının altında en fazla 5 adet anahtar kelime girilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler için Türkiye Bilim Terimleri listesi, İngilizce anahtar kelimeler için Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) Tıbbi Konu Başlıkları (Medical Subject Headings, MeSH) listesinden yararlanılabilir.

Türkçe ve İngilizce özet makalenin bütününü tam olarak yansıtmalı, içerik ve dil açısından mutlaka birbiri ile uyumlu olmalıdır.

4. Giriş

Kısaca araştırılan konu ile ilgili mevcut veriler ile birlikte çalışmanın amacı yazılmalıdır.

5. Bireyler ve yöntem/Gereç ve yöntem

Çalışmanın nasıl yapıldığı, katılımcıların nasıl seçildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı bu bölümde detaylı olarak yazılmalıdır. Bilinen yöntemler için kaynak eklenmelidir. Kullanılan yöntemler ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır.

Bireyler ve yöntem/Gereç ve yöntem bölümünde bir alt başlık altında, verilerin özetlenmesi, hipotezin test edilmesi ve testlerde temel alınan istatistiksel farklılık düzeyi dahil kullanılan tüm istatistiksel yöntemler kısa ve öz bir şekilde yazılmalıdır. Mümkün olduğunca standart istatistiksel yöntemler kullanılmalı, daha nadir ve yeni istatistiksel yöntemler kullanıldığında bu yöntemlere ait kaynaklar eklenmelidir. İstatistiksel analiz için kullanılan yazılımın adı ve sürüm numarası verilmelidir. İstatistiksel değerlendirmeler için “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication,” belgesinin istatistik bölümündeki öneriler temel alınmalıdır (http://www.ICMJE.org).

Bireyler ve yöntem/gereç ve yöntem bölümünde etik kurul izni ve hastaların bilgilendirilmiş onamları ile ilgili ayrıntılar mutlaka yazılmış olmalıdır.

6. Bulgular

Bulgular mantıksal bir sırada ve metinde olabildiğince ayrıntılı yazılmalı, şekil ve tablolar ile desteklenmeli, şekil ve tablolarda verilen bilgiler, gerekmedikçe metinde tekrarlanmamalıdır.

Bulgular hiçbir yorum olmaksızın açıklanmalıdır.

7. Tartışma

Ağırlıklı olarak çalışma ile ilgili veriler tartışılmalı, yerli ve yabancı kaynaklarla desteklenmelidir. Konu ile doğrudan ilgisi olmayan genel bilgilere uzun uzun yer vermekten kaçınılmalıdır. Araştırmanın deneysel araştırma veya klinik uygulama alanına katkıları mutlaka açıklanmalıdır.

8. Teşekkür

Çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerin adları bu bölümde verilmelidir. Teşekkür bölümünde adları geçen tüm bireylerin onayı alınmalıdır.

9. Çıkar çatışmaları (Conflict of interest)

Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışmalarını (varsa) bildirmelidirler. Eğer makalede dolaylı veya dolaysız ticari bağlantı (istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, firma danışmanlığı, patent lisans ayarlamaları, veya hizmet bedeli gibi) veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar, kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu, editöre sunum sayfasında ve ayrıca makalede kaynaklar sayfasından önceki sayfanın sonuna, teşekkür yazısından hemen sonrasına “Çıkar çatışması” başlığı altında bildirmek zorundadır. Eğer çıkar çatışması yoksa bu bölüme “çıkar çatışması: yok” ifadesi yazılmalıdır.

10. Maddi destek (Funding sources)

Bu başlık altında varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır.

11. Yazarlık katkısı

Çok yazarlı makalelerde yazarların araştırmaya katkıları (araştırmanın planlanması, deneysel uygulamalar, verilerin toplanması ve istatistiksel analiz, makalenin yazımı) açıklanmalı ve imzalı olarak editöre (yayın hakkı devir formu kapsamı içinde) sunulmalıdır. Yazarlık katkısı bilgisi, kaynaklar bölümünden önce makalede bildirilmek zorundadır.

12. Kaynaklar

Kaynaklar metin içindeki geçiş sırasına göre olmalı ve metin sonunda gösterilen tüm kaynaklar metin içinde yer almalıdır. Yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak gösterilmemelidir. Basılmamış ve/veya ulaşılamayacak materyaller (tez, kılavuz, rapor vb.) kaynak gösterilemez. Yazarların yalnızca doğrudan yararlandıkları çalışmaları kaynak olarak göstermeleri gerekir, yazımı doğrulanamayan kaynaklar yayın hazırlığı sırasında yazarlardan istenecektir. Dergi isimleri Index Medicus’a göre kısaltılmalıdır, bunun mümkün olmadığı durumlarda dergi adının tamamı verilmelidir. Dergi kısaltmaları http://www.ncbi.nlm.nih. gov/nlmcatalog/journals adresinden derginin adı girilerek kontrol edilebilir. Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazarlar belirtilmeli, altıdan fazla yazar durumunda, altıncı yazarın arkasından “et al.” ya da “ve ark.” eklenmelidir. Kaynak gösterilen web adresleri varsa kontrol edilmelidir, web adreslerine ulaşım tarihleri eski olmamalı ve kaynak gösterilen doküman mutlaka web adresinde var olmalıdır. Uluslararası kaynaklarda kullanılıyor ise, dergimizin adı mutlaka “Journal of Nutrition and Dietetics” veya ulusal kaynaklarda kullanılıyorsa “Beslenme ve Diyet Dergisi” olarak kaydedilmelidir. Dergimizin ulusal ve uluslararası dizinlerde daha fazla yer alabilmesi için hazırladığınız araştırma veya derleme makalelerle ilgili Beslenme ve Diyet Dergisi’nde daha önce yayınlanmış makalelerin kaynak gösterilmesi (atıf yapılması) öncelikle değerlendirilecektir. Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar için aşağıdaki örneklere uyulmalıdır.

Dergi

Yabancı dergi

Colomé C, Artuch R, Vilaseca MA, Sierra C, Brandi N, Lambruschini N, et al. Lipophilic antioxidants in patients with phenylketonuria. Am J Clin Nutr 2003;77:185–188.

Türkçe dergi

Canan O, Çelik Y, Çetin İ, Özkan S, Özçay F, Varan B ve ark. Düzeltici kalp cerrahisi uygulanan doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda postoperatif parenteral beslenme desteğinin değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007;50:6-11.

Baskı aşamasında olanlar için doi numarasına göre

Lund P, Sangild PT, Aunsholt L, Hartmann B, Holst JJ, Mortensen J, Mortensen PB, Jeppesen PB. Randomised controlled trial of colostrum to improve intestinal function in patients with short bowel syndrome. Eur J Clin Nutr 2012 Jul 25 [E-pub ahead of print], doi: 10.1038/ejcn.2012.93.

Kitap

Holden C, MacDonald A. Nutrition and Child Health. 1st ed. London, Bailliere Tindal; 2000.

Kitap içinde bölüm

Yabancı kitap

Patchell C. Cystic fibrosis. In: Shaw V, Lawson M, editors. Clinical Paediatric Dietetics. 3rd ed. Oxford: Blackwell Publishing; 2007. p. 178-202.

Türkçe kitap

Pekcan G. Beslenme durumunun saptanması (Eds: Baysal A, Aksoy M, Besler T, Bozkurt N, Keçecioğlu S, Kutluay Merdol T ve arkadaşları). Diyet El Kitabı. 11. Baskı. Hatiboğlu Basın ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti, Ankara, 2011, s. 67-142.

Web sayfası

Yabancı web sitesi

Nainggolan L. New salt paper causes controversy. Heartwire. May 3, 2011. Available at: http://www.theheart.org/ article/1220043.do Accessed June 12, 2011.

Türkçe web sitesi

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Tebliğ No (2007/40). Resmi Gazete:23.08.2007-26622. Erişim: http://www.kkgm. gov.tr/TGK/Teblig/2002-58.html Erişim tarihi: 15 Ağustos 2011.

13. Tablolar ve açıklamaları

Her bir tablo ayrı bir sayfada ve 1.5 satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Tablolar sırasına göre numaralandırılmalıdır. Her tablonun üstünde tablo numarası ile birlikte tablo başlığı bulunmalıdır. Kolonlar arasında dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Sadece kolon başlıklarının altında, üstünde ve tablonun en altında yatay çizgiler kullanılmalıdır. Gerek duyulduğunda her tablonun altında açıklayıcı bir not bulunmalıdır. Tabloda kullanılan tüm kısaltmaların açıklamaları tablo altında alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Tablolarda semboller aşağıdaki sıraya göre kullanılmalıdır: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, §§, ||||, ¶¶, vs. Her tabloya metin içerisinde atıfta bulunulması gerekir. Tablo verileri yayımlanmış başka bir kaynaktan alınmışsa bunun için gerekli izinler alınmalıdır.

14. Şekiller ve açıklamaları

Bir makaleye ait tüm şekiller alınmadan değerlendirme süreci başlamaz. Şekil sayısı içeriğe uygun sayıda olmalı ve şekiller, metin ve tablolarda sunulan verileri tekrarlamamalıdır. Tüm şekiller ayrı dosyalar halinde, baskıya hazır boyutlarda ve elektronik formatta gönderilmelidir. Şekillerin maksimum yüksekliği 125 cm ve maksimum genişliği 180 cm olmalıdır. Renkli şekiller baskıya uygun biçimde CMYK renk formatında ve en az 300 DPI çözünürlükte olmalıdır. Gri skaladaki şekiller en az 600 DPI, siyah-beyaz çizimler ise en az 1200 DPI çözünürlükte olmalıdır. Tüm şekiller TIFF formatında kayıt edilmelidir. Gönderilen hiçbir görüntü üzerinde hastanın tanınmasını sağlayacak herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Eğer gönderilen şekilde hasta tanınabiliyorsa hastanın yazılı onayı alınmalıdır. Her şeklin açıklaması şeklin altında verilmelidir. Şekil üzerindeki tüm kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır.