Ankara’da Yemek Fabrikalarinin Sorumlu Yöneticilerinin Beslenme Bilgi Dikeylerinin ve Toplu Beslenme Uygulamalarının Belirlenmesi

  • Biriz Çakır Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  • Yasemin Beyhan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mesut Akyol GATA Biyoistatistik Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: toplu beslenme sistemleri, beslenme bilgi düzeyi

Öz

Bu araştırma, Ankara ’da bulunan yemek fabrikalarında üretimden sorumlu yöneticilerin genel özellikleri ile toplu beslenme bilgi düzeylerini belirlemek, eğitim gereksinimlerini saptamak ve toplu beslenme sistemleri (TBS) konusunda yapılacak yasal düzenlemelere dayanak oluşturmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Yemek fabrikalarında hijyen, besin hazırlama-pişirmeservis yöntemleri, araç-gereç durumu gözlemlenerek ve menüler incelenerek yöneticilerin TBS uygulamaları değerlendirilmiştir. Araştırma kriterlerini sağlayan 51 yemek fabrikasında, 51 (Y o l2.2) sorumlu yönetici ve 367 (%87.8) çalışan olmak üzere toplam 418 kişiye anket uygulanmıştır. Yöneticilerin yaşlarının ¡9-58 yaş arasında d e ğ iş tiğ i, % 6 8 .6 ’sm ın kadın olduğu ve %82.3'üniin mevzuata uygun meslek gruplarından (MUMG) olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin beslenme bilgi puanları değerlendirildiğinde, %56.9 'unun beslenme bilgi düzeyinin yeterli (Ortalama puan:67±16.9) olduğu saptanmıştır. MUMG olan yöneticilerin (71.9±12.15), MUMG olmayan yöneticilerden (45.3±19.31) daha yüksek puan aldığı ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.001). Yöneticilerin sağlıklı besin hazırlama ve pişirme yöntemleri (%49.0), menü planlama (%43.1) ve sağlıklı beslenme (%43.î) konularında eğitim programına katılmak istedikleri saptanmıştır. Yemek fa b r ik a la r ın d a g en e l hijyen puanı 82.4±9.79, besin hazırlama-pişirme-servis yöntemleri puanı 60.8±14.9, menü puanı 73.2±13.11 ve optimum araç-gereç puanı 77.3±18.7 olarak bulunmuş ve bu puanların ağırlıklı aritmetik ortalaması, toplu beslenme hizmet kalite puanı (73.8±10.1) olarak değerlendirilmiştir. Yöneticilerin beslenme bilgi puanı ile toplu beslenme hizmet kalite puanı arasındaki ilişki de incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu çalışmada, yöneticilerin beslenme ve toplu beslenme bilgi düzeylerini artırmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2011-05-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Çakır B, Beyhan Y, Akyol M. Ankara’da Yemek Fabrikalarinin Sorumlu Yöneticilerinin Beslenme Bilgi Dikeylerinin ve Toplu Beslenme Uygulamalarının Belirlenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Mayıs 2011 [a.yer 20 Nisan 2021];37(1-2):51-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/367
Makale Türü
Makale