Diyarbakır Bölgesinde Hipertansiyon Prevalansı ve Bunun Beslenmeye İlişkin Bazı Etmenlerle İlişkisi

  • Perran Toksöz D.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Ersen İlçin D.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Diyarbakır

Öz

Diyarbakır il merkezindeki üç sağlık ocağı bölgesinden seçilen 1260 kişi üzerinde yapılmış bu araştırmanın amacı, 40 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon prevalansı ve bunun beslenmeye ilişkin bazı e tmenlerle ilişkisini sap tamaktır. Araştırma bulguları, örneklemi oluşturan bireylerin % 21.3'üniin hipertansiyonlu olduklarını göstermiştir. Kadınlarda hipertansiyonun oranı (% 24.1), erkeklere göre (% 17.7) önemli derecede yüksek bulunmuştur. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak kan basıncının yükselmesi önemlilik göstermektedir. 70 yaş ve üzeri nüfusta hipe rtansiyon oranı % 44.1'e çıkmaktadır. Fiziksel faa liyetin azlığı ve şişmanlığın, kan basıncını yükselten etmenler olduğu bu çalışmada da kanıtlanmıştır. Normal ağırlıklı bireylerin % 16.1'i hipertansiyonlu iken şişm a n la rın % 28.7'sinin yüksek tansiyonlu oldukları saptanmıştır. Beslenmeye ilişkin etmenler olarak, yüksek tuz tüketiminin hipertansiyon için önemli bir risk etmeni olduğu b elirlenm iştir. Bölgede genel olarak tüketilen yağ tü rü margarin olup, doymuş yağları kullananlarda hipertansiyon sıklığı, bitkisel sıvı yağları k u llan an la ra göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Çalışmada, alkol ve sigara kullanımı ile d e hipertansiyon ilişkisi incelenmiş, alkol tüketiminin kan basıncını yükseltici etkisi önemsiz, ancak sigara içiminin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Toksöz P, İlçin E. Diyarbakır Bölgesinde Hipertansiyon Prevalansı ve Bunun Beslenmeye İlişkin Bazı Etmenlerle İlişkisi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1992 [a.yer 03 Aralık 2021];21(1):61-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/647
Makale Türü
Makale