Ankara'nın İki Gecekondu Bölgesinde Gebelerde Anemi Görülme Sıklığı ve Anemiye Etki Eden Bazı Faktörlerin Araştırılması

Yazarlar

  • Seval Akgün Halk Sağlığı Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Hikmet Pekcan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Melih Önder Babaoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
  • Osman Esen Tokat İli Merkez Sağlık Ocağı Hekimi
  • Khaled Khalil Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

Demir, anemi, hamilelik

Özet

Ankara'nın Hasköy ve Gülveren Bölgesi'nde gebelerde anemi sıklığı ve anemiyi etkiliyen bazı faktörleri ortaya çıkarmak amacıyla Hasköy Bölgesi'nde 87 ve Gülveren Bölgesi'nde 112 gebe üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Counter yöntemiyle ölçülen hemoglobin değerine göre, anemi prevalans ı Hasköy Bölgesi'nde %39.1, Gülveren Bölgesi'de %13.4 olarak saptanmıştır. İki bölge arasındaki farklılık, Gülveren Bölgesi'nin uzun yıllardır Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstütüsü'ne bağlı olarak, doğum öncesi bakım hizmetlerinin daha düzenli uygulanıyor olmasına bağlı olabilir. Anemilerin Gülveren Bölgesi'nde tamamı, Hasköy Bölgesi'nde ise %97.8'İ sıklıkla demir eksikliğine bağlı olarak oluşan hipokromik mikrositer anemidir.Anemiye etkili olabilecek bazı risk faktörlerin araştırılmasında, gebelerde fizik muayene sonucu saptanan konjuktiva solukluğu ile anemi görülmesi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanır iken sosyo-ekonomik durum, gebelerin doğurganlık öyküsü ve besin tüketimleri gibi incelenen diğer değişkenler ile istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1995-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Akgün S, Pekcan H, Babaoğlu M Önder, Esen O, Khalil K. Ankara’nın İki Gecekondu Bölgesinde Gebelerde Anemi Görülme Sıklığı ve Anemiye Etki Eden Bazı Faktörlerin Araştırılması. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1995 [a.yer 20 Mart 2023];24(2):201-14. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/513

Sayı

Bölüm

Makale