Tip 2 Diyabet Hastalarında Duygusal Stres Beslenme Durumunu Etkiler mi?

  • Makbule Erçakır Özel Ortadoğu 19 Mayıs Hastanesi, Ankara, Türkiye
  • Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, duygusal stres, depresyon, beslenme durumu

Öz

Amaç: Bu çalışma, tip 2 diyabetli hastaların antropometrik ölçümleri, biyokimyasal bulguları ve beslenme durumları ile duygusal stres ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Bireyler ve yöntem: Çalışma örneklemini Ankara’da özel bir hastaneye başvuran, yaşları 19-64 yıl arasında değişen 165 tip 2 diyabetli birey oluşturmuştur. Hastaların duygusal stres ve depresyon düzeyleri, Türk hastalarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan Diyabetle İlgili Sorunlu Alanlar Ölçeği (DİSA) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile ölçülmüştür. Bulgular: Duygusal stres puan ortalaması yüksek olan bireylerin (≥33) tahıl grubu (302.8±118.7 g), toplam yağ (24.5±26.5 g) ve tatlı tüketimleri (14.1±18.3 g) ile enerji (1779±331.2 kkal/gün), karbonhidrat (enerji %51.6±4.9), protein (enerji %16.7±2.2) ve doymuş yağ alımları (25.3±7.3 g) DİSA puanı düşük olan bireylere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Beck skoru ile karbonhidrat alımı, DİSA skoru ile enerji ve karbonhidrat alımı arasında pozitif korelasyonlar bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Diyabet hastalarının rutin izlemleri sırasında, beslenme ile duygusal stres arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi beslenme tedavisine uyumun ve glisemik kontrolün sağlanmasında yararlı olabileceğini göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2017-12-22
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Erçakır M, Ayaz A. Tip 2 Diyabet Hastalarında Duygusal Stres Beslenme Durumunu Etkiler mi?. Bes Diy Der [Internet]. 22 Aralık 2017 [a.yer 19 Nisan 2019];45(3):234-41. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/50
Makale Türü
Araştırma