Ankara Toprak Ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde Çalışanların Beslenme Özellikleri ve Demir Eksikliği Anemisi Görülme Sıklığı

  • Uzay Soydal Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü
  • Rüştü Cenap Yıldırım Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı
  • Sefer Aycan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı
Anahtar Kelimeler: Anemi, diyet, beslenme alışkanlıkları

Öz

işçi beslenmesi önemli olup, beslenme özelliklerine göre anemi görülmesi daha sık beklenmektedir. Bıı nedenle araştırmada, Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde çalışan 104 işçinin beslenme özellikleri, fizik muayene bulguları ve demir eksikliği anemisi görülme sıklığı araştırılmıştır. Bireylerin 25'i kadın, 79'u erkektir. Bireylerin beslenme özelliklerini belirlemek için birbirini izleyen iiç günlük bireysel besin tüketimi yöntemi kullanılmıştır. Çalışanların fizik muayeneleri yapılmış, boy uzunlukları ve vücut ağırlıkları saptanarak beden kitle indeksleri (BKÎ) hesaplanmıştır. Laboratuar incelemesine göre bireylerin %15 ,4'ünde anemi (erkeklerde < 13 g/100 mL, kadınlarda < 12 g/100 mL) saptanmıştır. BKİ’leri 18.5'in altında olan grupta anemi görülme oranı (%66.7) daha yüksektir. Çalışanların %50.0'si günlük diyetleri ile yeterli demir tüketmektedir. Demiri yetersiz tüketenlerin %60.0'mda anemi saptanmıştır. Günlük diyetleri ile vitamin C'yi %55.8'i, proteini ise %62.5'i yeterli düzeyde tüketmektedir. Solukluk şikayeti olanların %75.0'i anemiktir. Aynı oran çabuk yorulma ve halsizlik için %45.0 ve çarpıntı şikayeti için %28.6, baş ağrısı için %26.3, baş dönmesi şikayeti için %14.3'diir. Sorgulanan sııbjektif şikayetlerden, çabuk yorulma, halsizlik ve solukluk ile anemi arasında ileri derecede önemli bir ilişki vardır (p< 0.01). Konjoııktiva soluklıığıı olanların %60.9'u, aııguler lezyonu olanların %50.0'si, deride kuruluk bulgusu olanların %50.0'si, kaşık tırnağı olanların %40.0'ı, dil papilla atrofisi olanların ve kuru saç bulunanların aynı oranda olmak iizere %33.3'ii anemiktir (p< 0.05). İşçiler anemi yönünden risk altındadır. Bu nedenle, işverenlere, işçilere ve mümkünse ailelerine etkin beslenme eğitimi yapılması önerilebilir. Temel besinler, demir yönünden zenginleştirilebilir. Çalışan kesimin en azından yeterli ve dengeli beslenmelerine olanak sağlayacak şekilde ekonomik olanaklarının düzeltilmesi için yupılacak çalışmalarda anemi görülme sıklığının azalmasında önemli olabilir. Bitkisel kaynakli besinlerden demir sağlandığı için emilimi artırmak amacıyla C vitamini her öğünde tüketilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2001-04-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Soydal U, Yıldırım RC, Aycan S. Ankara Toprak Ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde Çalışanların Beslenme Özellikleri ve Demir Eksikliği Anemisi Görülme Sıklığı. Bes Diy Der [Internet]. 30 Nisan 2001 [a.yer 15 Haziran 2021];30(1):25-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/456
Makale Türü
Makale