Ankara Üniversitesi Öğrencilerinde Anemi Sıklığı, Etkili Faktörler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

  • Semra Ergülen Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür Spor Departmanı
  • Meral Saygun Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Meltem Çöl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Melahat Sayan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Anemi, beslenme, üniversite öğrencileri

Öz

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde anemi sıklığı, etkili faktörleri ve beslenme alışkanlıklarını belirlemektir. Çalışmaya 1999 yılında Ankara Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi'ne başvuran %68.5’i kız, %31.5’i erkek 200 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilere sosyodemografik ve sosyoekonomik özelliklerini, beslenme alışkanlıklarını, sigara-alkol alışkanlıklarını, kız öğrencilerin adet düzenlerini sorgulayan bir anket uygulanmış, hemoglobin (Hb) düzeyleri ölçülmüştür. İstatistiksel analizlerde ki kare (X2) ve Student's t-testi kullanılmıştır. Yaş ortalaması 21.28 ± 2.32 yıl olan grupta, anemi sıklığı % 13.5 ’tir. Yapılan analizlere göre kız öğrencilerde, aylık geliri düşük olanlarda ve öğün atlayanlarda anemi sıklığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Yaşadıkları yerlere, sigara ve alkol alışkanlıklarına, beden kitle indeksi (BKİ) düzeylerine, kız öğrencilerin adet düzenlerine göre ise anemi sıklığına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır. Beslenme alışkanlıkları incelendiğinde, grubun %82.5’i öğün atlamakta olup, %50.3'ü öğün aralarında birşey yememektedir. Yemekler çoğunlukla okul ve yurt yemekhanelerinde yenmektedir. Öğrencilerin çoğu dengesiz ve yetersiz beslendiklerini, ellerine geçen paranın sağlıklı beslenme için yetersiz olduğunu belirtmektedir. Bu çalışmada sonuç olarak, üniversite öğrencilerinde anemi ve dengesiz beslenmenin önemi saptanmış olup, konuya gereken önem verilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2001-08-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Ergülen S, Saygun M, Çöl M, Sayan M. Ankara Üniversitesi Öğrencilerinde Anemi Sıklığı, Etkili Faktörler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 30 Ağustos 2001 [a.yer 28 Şubat 2021];30(2):24-1. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/446
Makale Türü
Makale