Ankara İlinde Farklı Sosyo- Ekonomik Düzeylerde Yaşayan Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Yemek Planlama Konusundaki Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Sevin Uğur Beslenme ve Diyet Uzmanı
  • Çiğdem Tuba Günebak Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Türkan Kutluay Merdol Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Beslenme, yemek planlama, sosyo - ekonomik düzey, tutum, davranış

Özet

Bu çalışma, fa rk lı sosyo-ekonomik düzeylerde yaşayan çalışan ve çalışmayan kadınların yemek planlama konusundaki tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacı ile planlanıp yürütülmüştür. Araştırma, 500 çalışan ve 500 çalışmayan olmak üzere, 21-50 yaş grubundan rastgele seçilen 1000 evli kadın üzerind e yapılmıştır. Araştırmaya alman kadınlara yemek planlama konusundaki, tutum ve davranışlarını ortaya çıkaracak bir anket uygula nm ıştır. Verilerin ista tistik se l değerlendirmesi; yüzde değerlerinin hesaplanması ve basit korelasyon analizleri ile yapılmıştır . Sonuçlar değerlendirildiğinde araştırmaya katılan çalışan kadınların, çalışmayan kadınlara göre daha yüksek eğitim düzeyine sahip olduğu; eğitim düzeyi arttıkça, gaze te lerde ve dergilerde beslenme hakkında çıkan yazıların okunmasının arttığı (çalışan ve çalışmayan kadınlarda sırasıyla %31.2 ve %25.6) belirlenmiştir. Sosyo-ekonomik düzey arttıkça, hazır yiyeceklerin tüketilme durumu da artmaktadır (sırasıyla %63.6, %36.2). Evinde yemek çeşidine her zaman kendisi karar veren kadınların yüzdesi %72.5'dir ve bu oran kadının çalışıp çalışmaması ile önemli bir fa rk göstermemektedir (çalışan ve çalışmayan kadınlarda sırasıyla %74.6 ve %7.4). Evinde pişirilecek yeme k çeşidine günlük olarak karar veren kadınların oranı %60.7'dir. Çalışan ve çalışmayan ka d ın la rın a ile le rin in akşam y em e k lerinde b irlikte sofraya oturma durumlarına bakıldığında, sırasıyla, %95.6'sı ve %88.0'ınm hafta içi her gün; %94.4'ünün (her iki grupta da) hafta sonu her gün aileleri ile sofraya birlikte oturdukları belirlenmiştir. Çalışan kadınların %39.7'sinin, çalışmayan kadınların %16.3'ünün besin (anket kapsamında sorulan besinler; süt, y o ğ u rt, peyn ir, et, tavuk, balık, y um u r ta , kurubaklagil, sebze, meyve, pirinç, makarna, un) alışverişini eşleriyle birlikte yaptıkları saptanmıştır. Çalışan ve çalışmayan kadınların bir kısmının evlerinde ekmek kapıcılar tarafından satın a lınm a k ta d ır (s ıra s ıy la %26.8 ve %19.8). Çalışan kadınların %45.2'si, çalışmayan kadınların %34'ü alışveriş için liste hazırlamaktadır. Kadınlar alışverişlerini çoğunlukla marketlerden y a pm a k ta d ır (sıra s ıy la %64.4 ve %43.3). Kadınlar günde en çok 2 - 3 saatlerini yemek hazırlama ve pişirme için harcadıklarını belirtmişlerdir (her iki grupta sırasıyla %64.4 ve %48.8). Çalışan kadınların %54.4'ii, çalışmayan kadınların ise %30.4'ii ayda bir kez aileleri ile ev dışında yemeğe çıkmaktadır. Ailelerin bir kısmı on beş günde bir evlerine dışarıdan yemek getirtmektedir (sırasıyla %43.6 ve %28.8). Bulgular, kadının çalışma durumunun ve sosyo - ekonomik d ü ze yin in y em e k p la n lam a tutum ve davranışlarını etkilediğini göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2006-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Uğur S, Günebak Çiğdem T, Merdol TK. Ankara İlinde Farklı Sosyo- Ekonomik Düzeylerde Yaşayan Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Yemek Planlama Konusundaki Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 2006 [a.yer 15 Ağustos 2022];34(2):17-30. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/391

Sayı

Bölüm

Makale