Hastaların Özel Diyet Uygulama ve Hastane Yemek Hizmetlerinden Memnuniyet Durumları

Yazarlar

  • Habibe Şahin Erciyes Üniversitesi ASYO Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Nurten Budak Erciyes Üniversitesi ASYO Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Betül Çiçek Erciyes Üniversitesi ASYO Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Baki Gök Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi

Anahtar Kelimeler:

Hasta memnuniyeti, hastane yemek servisi, özel diyet

Özet

Yeterli ve dengeli beslenme hastanede yatan hastaların tedavisinde önemli rol oynayan etkenlerden biridir. Ancak, çeşitli araştırmalar hastanede tedavi  gören hastaların diyet uygulam alarının ve bes in tüketimlerinin y e te r li olmadığını göstermektedir. Bu çalışma, Kayseri Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde özel diyet tedavisi alan hastaların diyetlerini uygulama durumlarını ve hastanede verilen yemek hizmetlerinden memnuniyetlerini belirleyerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya alınan hastaların %52.3'ii e rk e k (183 kişi), %47.7'si kadın (167 kişi) olup, yaşlan ortalama 5 7 .5±1 3 .4 y ıld ır ve %40'ı ilkokul mezunudur. Büyük çoğunluğu kardiyoloji servisinde tedavi gören hastaların, %56.6'sı doktordan diyet eğitimi almıştır ve %53.0'ü diyetini düzenli uygulamaktadır. Hastaların %44.0'ü hastanede verilen y em e k le r i b e ğ e nm e k te , % 5 6 .0 'sı ise b e ğ en memektedir. Hastaların y emekleri beğenmeme nedenlerinin başında; yemeklerin tatlarının iyi o lmaması ve tuzsuz olmaları gelmektedir (sırasıyla %18.6 ve %17.2). Hastalar, hastanede verilen yemeklerin porsiyon miktarlarını yeterli bulurken, y em e k çeşitlerinin artırılmasını istemektedirler. Özel diyet alan erkek ve kadın hastaların büyük çoğunluğu (sıra s ıy la %91.8 ve °/o97.6) yemek servisinden memnun olmakla beraber, servis edilen yemeklerin seçimini kendileri yapmak istemektedirler (sırasıyla %74.9 ve %61.7). Bu kapsamda, h a sta n e lerd e düzenli aralıklarla yemekler ve servisine yönelik araştırmalar yapılarak hastaların memnuniyet durumu ölçülmeli, hastaların önerileri de göz önüne alınarak yemek hizmetleri planlanmalı ve böylece hizmetlerin kalitesi artırılarak yemeklerin tüketilmemesinden kaynaklanan ekonomik kayıplar önlenmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2006-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Şahin H, Budak N, Çiçek B, Gök B. Hastaların Özel Diyet Uygulama ve Hastane Yemek Hizmetlerinden Memnuniyet Durumları. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 2006 [a.yer 15 Ağustos 2022];34(2):9-16. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/390

Sayı

Bölüm

Makale