Yaşlı Beslenmesi Mevcut Durum Tespiti

  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, beslenme durumu, besin öğesi tüketimi

Öz

Bu derleme yazıda, yaşlı beslenmesi ve beslenme durumunun saptanması konusundaki çalışmalar özetlenmiştir. Enerji, protein, tiamin, riboflavin, A v itamini, kalsiyum ve demir g ib i bazı besin öğeleri ya şlıla r tarafından yaygın olarak yetersiz tüketilmektedir. Gerek ev koşullarında gerekse kurum ortamındaki yaşlılarda sabah kahvaltısı g e n e llik le a tla n a n öğündür. M a ln ü tr is y o n lu yaşlılara; ev koşullarında, kurumda ve hastane ortamında rastlanabilmektedir. Beslenme durum değerlendirmesine yö n e lik yapılan çalışmaların sonuçları, kullanılan yöntemlerin fa rk lı olması n e d e n iy le g e n e l s o n u ç la r ın ç ık a r ılm a s ın ı g ü ç le ştirm e k ted ir. M ev cu t ça lışma la r y a şlıla r için, temel besin ve beslenme politikaları ve programlarının geliştirilmesini, besin ve beslenme rehberinin hazırlanmasını sağlayacak düzeyde geniş çaplı değildir. Ulusal düzeyde yaşlı beslenmesi ve sağlık durumunun saptanmasına yönelik geniş çağlı bir araştırmanın gerçekleştirilmesi; y a ş lıla rd a sa ğ lık lı yaşam, doğru beslenme ve yeme alışkanlıkları konusunda bilgi edinilmesini ve bu konuda önlemlerin alınmasını ve bu konularda y a ş lı eğitiminin yapılabilmesini sağlayacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2007-01-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Rakıcıoğlu N. Yaşlı Beslenmesi Mevcut Durum Tespiti. Bes Diy Der [Internet]. 31 Ocak 2007 [a.yer 01 Mart 2021];35(1):47-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/386
Makale Türü
Makale