Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1545

Anahtar Kelimeler:

Çocuk Besin Reddi Ölçeği- besin neofobisi- seçici yeme- güvenirlik ve geçerlik

Özet

Amaç: Besin reddini 2-7 yaş arasında ölçmeye yarayan Çocuk Besin Reddi Ölçeği (ÇBRÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaparak Türkçeye uyarlaması amaçlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Bu çalışma Mart-Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi platform üzerinden 2-7 yaş arası çocuğu olan 195 birey ile gerçekleştirilmiştir. Ölçek çevir-geri çevir yöntemi ile Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçeğin orjinali 2 alt boyuttan oluşan 11 madde içermektedir. Geçerlik analizleri için açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış olup uyum indeksleri değerlendirilmiştir. Güvenirlik analizi için Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı kullanılmıştır. İstatistiksel analizler Statistical Package for Social Sicences (SPSS) versiyon 16.0 ve AMOS 24.0 kullanılarak yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Ölçekten ÇBRÖ-5 (P10) maddesi, iki ayrı boyut tarafından açıklandığı ve faktör yük değerleri arasındaki fark 0,10’dan düşük olduğu için çıkartılmıştır. On madde ve 2 alt boyutu kabul edilen nihai ölçek için, uyum indekslerinin kabul edilebilir seviyede olduğu, iç tutarlılığın seçicilik alt boyutu için oldukça güvenilir, neofobi alt boyutu ve ölçek toplamı için yüksek derecede güvenilir olduğu saptanmıştır. Çocukların besin reddine ilişkin ölçek puan ortalaması 30.45±6.41 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının besin reddini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Şengüzel S, Yılmaz Akyüz E. Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bes Diy Derg [Internet]. 16 Mayıs 2022 [a.yer 05 Temmuz 2022];50(1):27-34. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1545

Sayı

Bölüm

Araştırma