Resveratrol ile Beslenmenin Farelerde Myogenin ve mTOR Düzeyleri Üzerine Etkisi

Anahtar Kelimeler: Resveratrol, gastroknemius, ağırlık, mTOR, miyogenin

Öz

Amaç: Resveratrolün kas hipertrofisi ve miyogenezi indükleyebileceği bildirilmektedir. Bu nedenle, resveratrol kas hastalıklarının tedavisi ve sporcular için ergojenik yardım olarak umut vermektedir. Mevcut çalışmada, resveratrolün miyogenin ve mTOR düzeyleri ve kas kütlesi üzerindeki etkilerinin gözlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Başkent Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi’nde 14 Swiss albino genç erişkin fare üzerinde yürütülmüştür. Fareler rastgele olarak çalışma (n:7) ve kontrol grubuna (n:7) ayrılmıştır. Çalışma grubuna ardışık 7 gün boyunca 20 mg/kg transresveratrol intraperitoneal yol ile verilmiştir. Yedinci gün uygulamasından sonra farelerin gastroknemius kas diseksiyonları yapılarak, ağırlıkları kaydedilmiş ve miyogenin, mTOR analizleri için -80 °C’de saklanmıştır. Myogenin ve mTOR düzeyleri homojenize kas dokusundan enzim bağlı immunosorbent analizi (ELISA) yöntemi kullanılarak saptanmıştır.

Bulgular: Gruplar arasında miyogenin ve mTOR düzey ortalamaları açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Çalışma grubunun vücut ağırlığı ve sağ gastroknemius kasının 7. gün ağırlığı (sırasıyla, 22.11±3.22 g, 0.09±0.03 g), kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur (sırasıyla, 28.63±3.80 g, 0.12±0.02 g) (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada resveratrol uygulamasının kas hipertrofisi için önemli bir basamak olan miyogenin ve mTOR düzeyleri üzerinde bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Buna ek olarak çalışma grubunda ilginç olarak vücut ve kas dokusu ağırlığı daha düşük saptanmıştır. Resveratrolün kas dokusu üzerindeki etkileri nispeten daha az çalışılmış bir konudur bu nedenle etkilerinin belirlenebilmesi için etkili doz ve zaman aralığı hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-10-05
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Andaç Öztürk S, Kızıltan G, Yurtçu E, Bacanlı D, Korkmaz Kasap Y, Köse B. Resveratrol ile Beslenmenin Farelerde Myogenin ve mTOR Düzeyleri Üzerine Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 05 Ekim 2020 [a.yer 24 Haziran 2021];48(2):52-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1351
Makale Türü
Araştırma