Biri Özel Biri Devlete Ait İki İlkokulun Öğrencilerinde Büyüme Gelişme Durumunun Karşılaştırılması

  • Ali Kemal Çetin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Melda Karavuş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Ertunç Mega Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Murat Şahin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Remzi Kutanış Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Mete İşeri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Birol Bayramgürler Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Büyüme, boy, vücut ağırlığı, sosyoekonomik düzey

Öz

Kesitse! tipteki bu araştırma İstanbul ili Üsküdar ilçesi'nde biri özel, diğeri devlete ait iki ilkokulda National Center for Health Statistics (NCHS) referans populasyonuna göre, yaşa göre, boy ve yaşa göre ağırlık persentilleri hesaplanarak ve annelere anket uygulanarak yapılmıştır. Yaşa göre boy persentili açısından 10 persentil ve altında olan çocukların yüzdesi devlet ilkokulunda % 11.7 iken, özel ilkokulda 10 persentil altında çocuk bulunamamıştır (Fisher kesin ki-kare testine göre p< 0.001). Buna karşın özel ilkokulda yaşa göre boy persentili açısından 90 persentilin üzerinde çocuk bulunma yüzdesi (% 25), devlet ilkokulundan (% 9.3), istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazladır (x 2; 11.082; p<0.001). Benzer sonuçlar her iki ilkokulda yaşa göre ağırlık persentili açısından karşılaştırıldığında da elde edilmiştir. 10 persentil ve altındaki çocuk yüzdesi devlet ilkokulunda % 38, özel ilkokulda %6 (x2: 28.437; p<0.01), 90 persentilin üzerindeki çocuk yüzdesi devlet ilkokulunda % 4.9 ve özel ilkokulda % 15.5 olarak saptanmıştır (x2: 7.747; p<0.05). Ailedeki çocuk sayısı açısından çocukların yaşa göre boy ve yaşa göre ağırlık persentilleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanamamıştır. Yaşa göre boy ve yaşa göre ağırlık persentilleri yönünden çocukların 10 persentil ve altında olma yüzdeleri annenin öğ r en im düz ey i yükse ldikç e is tat i s t ikse l o la r a k an lamlı ş ekilde azalmaktadır. Babanın yüksekokul mezunu olması durumunda ise gerek yaşa göre boy ve gerekse yaşa göre ağırlık persentilleri söz konusu iken, çocukların, hem 10 persentil ve altında olma vüzdelerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı, hem de 90 persentil üzerinde olma yiizdelerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1995-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Çetin AK, Karavuş M, Mega E, Şahin M, Kutanış R, İşeri M, Bayramgürler B. Biri Özel Biri Devlete Ait İki İlkokulun Öğrencilerinde Büyüme Gelişme Durumunun Karşılaştırılması. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1995 [a.yer 19 Ocak 2022];24(2):215-27. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/514
Makale Türü
Makale