Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi

  • Sibel Erdem Uşak Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Uşak
  • Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Ziynet Çınar Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Sivas
  • Selen Yılmaz Işıkhan Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara
Anahtar Kelimeler: Çocuk Besleme Anketi-CFQ, obezite, yeme baskısı, izlem, kısıtlama, çocuk ağırlığı hakkında bilgi

Öz

Amaç: Bu çalışma sosyoekonomik durumu farklı olan ebeveynlerin çocuklarının vücut ağırlığı ve yeme davranışları ile ilgili tutumlarını ve davranışlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya farklı sosyoekonomik durumlardaki ilkokullarda eğitim gören 6-10 yaş arasındaki 632 çocuk (erkek= 299, %47.3, kız=333, %52.7) ve 23-56 yaş arası 441, %69.8 anne ve 191, %30.2 baba çalışmaya katılmıştır. Çocukların antropometik ölçümleri alınmış, ebeveynlere çocuk besleme anketi uygulanmıştır. Ebeveynlerin çocuklarını besleme davranışının çocukların antropometrik ölçümlerine etkisi değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması ( ±S) annelerde 34.3±5.21 yıl ve babalarda 36.9±5.13 yıldır. Çocukların Beden Kütle İndeksi (BKİ) grupları ile ebeveynlerin çocuk besleme anketinin alt faktörleri olan “Algılanan ebeveyn vücut ağırlığı”, “Algılanan çocuk vücut ağırlığı” ve “İzlem” arasında fark vardır. Farklı sosyoekonomik durumdaki ebeveynlerin BKİ’si arttıkça çocuklarında da BKİ’sinin arttığı bulunmuştur. Sonuç: Ebeveynlere belli aralıklarla sağlıklı yemek pişirme, sağlıklı besin tüketimi, çocuk beslenmesi konusunda eğitimler verilmesi gerekir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2018-06-18
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Erdem S, Gökmen Özel H, Çınar Z, Yılmaz Işıkhan S. Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Çocuklarda Ailenin Beslenme Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Beslenme Durumuna Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 18 Haziran 2018 [a.yer 10 Nisan 2021];45(1):3-11. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/5
Makale Türü
Araştırma