Tip 2 Diyabetiklerde Beslenme Eğitiminin Metabolik Kontrol Üzerindeki Etkinliği

  • Emel Özer İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diyabet Bilim Dalı
  • Serpil Salman İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Diyabet Birimi
  • Ahmet Şengül Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü
  • Mehmet Sargın Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü
  • Selda Gedik İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diyabet Bilim Dalı
  • Temel Yılmaz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diyabet Bilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Beslenme eğitimi, diyabet eğitimi, diabetes mellitus

Öz

Farklı beslenme bilgi düzeyine sahip tip 2 diyabetli bireylerde beslenme eğitiminin metabolik kontrol üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla planlanan bu prospektıf çalışmada, 194 tip 2 diyabetli bireye, 15-16 kişilik gruplar halinde, 90 dakika süren beslenme eğitimi verilmiştir. Eğitimden önce beslenme bilgi düzeyleri ölçülmüş; tip 2 diyabetli bireyler düşük ve yüksek bilgi düzeyine sahip olarak iki gruba ayrılmıştır. Eğitim öncesi her iki grubun metabolik parametreleri arasında anlamlı bir fark bulunmamış olmasına karşın, beslenme eğitimi verildikten 3 ay sonra bilgi düzeyi yüksek olan grupta HbA]c düzeyi, bilgi düzeyi düşük olan gruba kıyasla diişiik bulunmuştur (p< 0.01). Düşük ve yüksek bilgi düzeyine sahip olan diyabetik erkeklerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası bulguları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır; buna karşın 3. ayda, gerek düşük gerekse yüksek bilgi düzeyine sahip olan kadınların açlık kan şekeri, HbA]c, trigliserid ve VLDL-kolesterol düzeyleri başlangıç değerlerine kıyasla anlamlı olarak düşük bulunmuştur (her iki grup için de sırasıyla p< 0.001 ,p< 0.001 ,p< 0.05, p< 0.05). Bulgular beslenme eğitiminin tip 2 diyabetik bireylerde metabolik kontrolün sağlanmasında etkin olduğunu, ancak bu olumlu etkinin kadınlarda daha baskın olduğunu göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2002-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Özer E, Salman S, Şengül A, Sargın M, Gedik S, Yılmaz T. Tip 2 Diyabetiklerde Beslenme Eğitiminin Metabolik Kontrol Üzerindeki Etkinliği. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 2002 [a.yer 26 Şubat 2021];31(1):32-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/479
Makale Türü
Makale