Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Reyhan Nergiz Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Şerife Özkan Pamukkale Özel Diyaliz Merkezi Diyetisyeni
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, beslenme durumu, antropometrik ölçümler, biyokimyasal parametreler

Öz

Bu çalışma, yaş ortalaması 50.2±14.8 yıl olan, 57'si erkek 43 ’ü kadın olmak üzere toplam 100 hemodiyaliz hastası üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sübjektif Global Değerlendirme (SGD) sonucuna göre hemodiyaliz hastalarının %46'sı iyi beslenme durumuna sahip, %54'ü ise malnütrisyonlu (%37'si orta derecede, %17'si ise ağır malnütrisyon) bulunmuştur. Antropometrik ölçümlerin (üst orta kol çevresi, triseps, biseps, supskapula, suprailiak deri kıvrım kalınlıkları) malnütrisyonlu grupta iyi beslenen gruba göre daha düşük olduğu görülm üştür (p<0.05). Ortalama beden kitle indeksi (BKİ) değerleri iyi beslenm iş e rk e k ve kadınlarda sırasıyla 25.7±4.73, 25.0±5.81 kg/m2 iken, malnütrisyonlu grupta sırasıyla 22.1± 2.74, 22.7±4.57 kg/m2 olarak bulunmuştur. Vücut yağ kitlesi ve yağsız kitle iyi beslenmiş grupta belirgin şekilde daha yüksektir (p< 0.05). Erkeklerde vücut yağ yüzdesi ve yağsız vücut kitlesini saptamada, kaliper kullanımı ve biyoelektrik impedans analizi arasında farklılığın olmadığı görülmüştür. Hemodiyaliz hastalarında beslenme durumunun saptanmasında yaygın olarak kullanılan serum albümin konsantrasyonunun SGD'ye göre iyi beslenmiş ve malnütrisyonlu grupta farklı olmadığı saptanmıştır (4.3±0.3 g/dL'ye karşın 4.0±0.5 g/dL). Üç günlük bireysel besin tüketimi sonuçlarına göre malnütrisyonlu grupta erkeklerde tüm besin öğelerinin tüketimi genelde düşük iken farklılık sadece protein ve çinko tüketiminde önemli bulunmuştur (p<0.05). Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalarda beslenme durumunun değerlendirilmesinde birçok parametrenin bir arada kullanılmasının daha yararlı olacağı, bu grupta belirli aralıklarla beslenme durumunun değerlendirilmesinin malnütrisyonun önlenmesi açısından önem taşıdığı sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2005-05-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Rakıcıoğlu N, Nergiz R, Özkan Şerife. Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Mayıs 2005 [a.yer 13 Nisan 2021];33(1):13-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/420
Makale Türü
Makale