Hafif Şişman ve Obez Kadınlarda Yeme Bağımlılığı ile Beslenme Durumu ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi

  • İrem Özkan T.C. Sağlık Bakanlığı, Toplum Sağlığı Merkezi, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
  • Aslı Devrim Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Pelin Bilgiç Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yeme bağımlılığı, depresyon, Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği

Öz

Amaç: Bu çalışma, hafif şişman/obez kadınlarda yeme bağımlılığı ile beslenme ve depresyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya diyabeti, metabolik, psikiyatrik veya kardiyovasküler hastalığı bulunmayan, gebe ve emziklilik döneminde olmayan, BKİ ≥25 kg/m² olan 19-65 yaş arası 100 gönüllü kadın katılmıştır. Bireylere genel özelliklerinin sorgulandığı bir anket uygulanmış ve bazı antropometrik ölçümleri yapılmıştır. Bireylerin yeme bağımlılığı durumu Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği (YYBÖ) ile depresyon durumu ise Beck Depresyon Envanteri ile saptanmıştır. Ayrıca son bir aylık süreyi içeren besin tüketim sıklığını kapsayan bir anket ile bireylerin besin tüketimi verileri kaydedilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %38’inin yeme bağımlısı (YB), %42’sinin de depresyonlu olduğu saptanmıştır. Yeme bağımlısı olanların %52.6’sının aynı zamanda depresyonlu olduğu, yeme bağımlısı olmayanların ise sadece %35.5’inin depresyonlu olduğu bulunmuştur. Yeme bağımlısı (YB) ve yeme bağımlısı olmayan (YBO) bireylerde depresyon görülme sıklığı açısından istatistiki olarak fark bulunmamasına rağmen (p>0.05), depresyon puanı ortancası YB’li bireylerde daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Yeme bağımlılığı son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu konu üzerinde daha fazla çalışma yapılmasının, yeme bağımlılığının obezite üzerindeki olası etkisinin aydınlatılmasını sağlayarak obezitenin önlenmesine ve tedavisine destek olacağı düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2017-12-23
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Özkan İrem, Devrim A, Bilgiç P. Hafif Şişman ve Obez Kadınlarda Yeme Bağımlılığı ile Beslenme Durumu ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 23 Aralık 2017 [a.yer 19 Nisan 2019];45(3):242-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/42
Makale Türü
Araştırma