Alzheimer Tipi Senil Demanslı Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

  • Özge Küçükerdönmez Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Erdal Eroğlu Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Anabilim Dalı
  • Oytan Portakal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Patoloji Laboratuvan
  • Selime Ayaz Türkiye Yüksek İhtisas Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Hematoloji Bölümü
Anahtar Kelimeler: Alzheimer, beslenme, B12 vitamini, folik asit, homosistein, beden bileşimi

Öz

Bu çalışma, 65 yaş üzeri Alzheimer tipi senil demanslı hastalar ile sağlıklı yaşlı bireylerin beslenme durumlarının karşılaştırılması ve bilişsel fonksiyon ile besin tüketimi arasındaki ilişk in in incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı Demans Polikliniğine başvuran, Alzheimer tipi senil demans tanısı hekim tarafından y en i konmuş, toplam 20 yaşlı hasta (12 erkek, 8 kadın) ve toplam 20 sağlıklı yaşlı (7 erkek, 13 kadın) birey araştırma kapsamına alınmıştır. B ire y le rin a ntropom etrik ölçümleri kaydedilmiş, bioelektrik impedans analizi (BIA) yöntemi ile vücut bileşenleri ölçümü yapılmıştır. Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesinde mini mental durum muayene testi (MMSE) uygulanmış, bazı biyokimyasal parametrelere bakılmış ve bir günü hafta sonuna gelecek şekilde bireylerin birbirini izleyen 3 günde besin tüketim kayıtları alınmıştır. Ayrıca bireylerin fiz ik s e l aktivite durumları da değerlendirilmiştir. MMSE testi sonuçları Alzheimer hasta grubunda 18.3±0.56 puan, kontrol grubunda ise 27.3±0.36 puandır (p<0.05). Besin tüketimi sonuçlarına göre, sadece Alzheimer ve kontrol grubundaki erkek bireylerin karbonhidrat, demir (Fe*2 - hem) ve sodyum tüketimleri arasındaki fa rk istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Fiziksel aktivite, bazal metabolik hız (BMH) ve günlük toplam enerji harcaması açısından gruplar arasında farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Yine her iki gruptaki bireylerin MMSE testi puanı ile enerji ve besin öğeleri tüketimleri arasında, önemli bir ilişki bulunmamıştır. Alzheimerlı hasta ve kontrol gruplarındaki erkek bireylerin belkalça çevresi (cm), triseps deri kıvrım kalınlığı (mm), vücut yağ kütlesi (kg) ve vücut suyu (%) değerleri arasındaki farklar, istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). Alzheimerlı hasta grubundaki kadın bireylerin alkalen fosfataz, total protein, albümin ve transferrin düzeyleri, erkek bireylerin ise serum B12 vitamini düzeyi kontrol grubundan farklı bulunmuştur (p<0.05). Genelde Alzheimer hastalarının transferrin, prealbümin ve serum B12 vitamini düzeyleri daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Kontrol grubundaki bireylerde serum homosisteini ile B12 vitamini düzeyleri (r = -0.642, p<0.01), Alzheimer hasta grubunda ise MMSE testi değerleri ile serum homosistein düzeyleri (r = -0.606, p<0.01) ters yönde ilişk ili bulunmuştur. Bu çalışmada Alzhe im er hastalarında tanı y en i konmuş olduğundan; serum B12 vitamini ve folik asit düzeylerinin özellikle hastalığın ilerleyen dönemlerinde izlenmesi ve bu hastalarda her dönemde yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2006-02-28
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Küçükerdönmez Özge, Rakıcıoğlu N, Eroğlu E, Portakal O, Ayaz S. Alzheimer Tipi Senil Demanslı Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 28 Şubat 2006 [a.yer 26 Şubat 2021];34(1):11-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/398
Makale Türü
Makale