Türkiye’de Üretilen Bazı Patates Ve Mısır Cipslerinin Besin Bileşimi Ve Enerji Değerlerinin Belirlenmesi, Standartlara Ve Etiket Bilgilerine Uygunluğunun İncelenmesi

  • Özay Uzun Beslenme ve Diyet Dergisi
  • Cahide Yağmur Beslenme ve Diyet Dergisi
  • Emir Ayşe Özer Beslenme ve Diyet Dergisi
Anahtar Kelimeler: Cips, patates, mısır, besin bileşimi

Öz

Bu çalışmada Türkiye'de piyasada tüketime sunulan ve üç değişik firma tarafından üretilen 12 patates cipsi ve 6 mısır cipsi örneği olmak üzere toplam 18 cips örneği kullanılmıştır. Araştırmada; patates ve mısır cips çeşitlerinin firma ürünleri arasındaki farklılıklarının ve benzer çeşit ürünlerin firmalar arası farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Cips örneklerinin rutubet, kül, protein, yağ, karbonhidrat, enerji, tuz, yönünden değerlendirmeleri yapılmıştır. Değişik firmaların patates cips çeşitlerinin % ortalama olarak rutubet oranı, 2.94±1.17; kül oranı, 2.85±0.45; protein oranı, 8.14±0.70; yağ oranı, 3 8 .0 9± 2 .6 5 ; ka rb o n h id ra t oranı, 47.98±3.32; enerji değeri, 567±11.49; kum maddede tuz oranı, 3.95±0.88 olarak belirlenmiştir. Mısır cipslerinde % ortalama rutubet oranı, 2.07±0.41; kül oranı, 2.46±0.19; protein oranı, 8.40±0.44; yağ oranı, 27.61±2.12; karbonhidrat oranı, 59.46±2.04; enerji değeri, 520±16.40 kkal; tuz oranı, 2.32±0.41 g olarak belirlenmiştir. Yapılan vatyans analiz sonuçlarına göre patates cipslerinde rutubet, protein, yağ ve karbonhidrat içerikleri yönünden (p< 0,01), mısır cipslerinde rutubet, kül, protein, yağ (p< 0,01), enerji (p< 0,05) iç erikle ri yönünden firm a la r arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Patates cipslerinde rutubet ve protein içerikleri yönünden (p< 0,01) ve mısır cipslerinde rutubet (p< 0,01) ve protein (p< 0,05) içerikleri yönünden ürünler arasında önemli j'arklılıklar bulunmuştur. Patates ve mısır cips çeşitlerinin ortalama rutubet, kül, yağ, karbonhidrat, enerji, ve tuz oranları arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur (p< 0,05). Cipslere ait araştırma sonucu elde edilen bulgular ile etiket bilgileri arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur (p< 0,05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2007-07-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Uzun Özay, Yağmur C, Özer EA. Türkiye’de Üretilen Bazı Patates Ve Mısır Cipslerinin Besin Bileşimi Ve Enerji Değerlerinin Belirlenmesi, Standartlara Ve Etiket Bilgilerine Uygunluğunun İncelenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Temmuz 2007 [a.yer 05 Haziran 2020];35(2):53-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/377
Makale Türü
Makale