Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi

Yazarlar

  • Aslı Uçar Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Seniha Hasipek Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Bilimleri Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Sigara kullanımı, beslenme alışkanlıkları, beslenme, anemi

Özet

Bu çalışma; üniversite öğrencilerinin sigara kullanma durumunun beslenme alışkanlıkları ve bazı hematolojik parametreleri üzerine etkisini belirlemek ve halk sağlığı hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla planlanmıştır. Bu araştırma basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen, Ankara Üniversitesi’ııe bağlı fakültelerde lisans düzeyinde öğrenim gören, 18 yaş ve üzeri 152 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veriler, anket formu ile toplanmıştır. Anket formu, öğrenciler hakkında genel bilgileri, beslenme alışkanlıklarını, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümlerini ve besin tüketim sıklıklarını içermektedir. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin, üç günlük besin tüketim kayıtları alınmış ve bazı hematolojik parametreleri incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS paket programı kullanılmıştır. Her soru ile ilgili mutlak ve % değerleri gösteren tablolar hazırlanmış ve gerekli aritmetik ortalamalar alınmıştır. Veriler, cinsiyet ve sigara kullanma değişkenleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan sigara içen öğrencilerin BK1 ortalaması 21.41±0.29 kg/m2, içmey en le rin 22.00±0.36 kg/m2,dir. Öğrencilerin çoğunluğu üniversite döneminde, aile ve arkadaş çevresinin etkisiyle sigaraya başlamıştır. Ekmek, peynir, domates ve yoğurt tüm öğrenciler tarafından her gün en yüksek oranda tüketilen besinlerdir. K ız ö ğ r en c ile r in e r itro s it (4.45±0.03 %10^6/L), hemoglobin (12.95±0.11 g/dL) ve hematokrit (%38.38±0.34) ortalamaları erkeklerden düşük; lökosit (7.69±0.23%10A3/L) ve trombosit (275.04±7.18 %10A3/L) ortalamaları ise daha yüksektir. Sigara içen kız ve erkek öğrencilerin eritrosit (kız 4.46±0.05 %10A6/L, erkek 5.35±0.08 %10^6/L), hemoglobin (kız 13.12±0.14 g/dL, erkek 15.55±0.19 g/dL) ve hematokrit (kız %39.01±0.49, . erkek %45.97±0.63) ortalamaları sigara içmeyenlerden yüksek bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2008-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Uçar A, Hasipek S. Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 2008 [a.yer 13 Nisan 2024];36(1-2):31-46. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/349

Sayı

Bölüm

Makale