Türkiye’de Kullanılan Enteral Beslenme Ürünlerinin Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi

Yazarlar

  • Oktay Aslantaş Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Eczanesi
  • Sulhiye Yıldız Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

Enteral beslenme ürünleri, mikrobiyolojik kontaminasyon, mikrobiyolojik kalite

Özet

Bu çalışmada, değişik firmalar tarafından ithal edilen ve Türkiye piyasasında satılan toplam 31 adet enterai beslenme ürününün (27 adet sıvı ve 4 adet toz) mikrobiyolojik kaliteleri incelenmiştir. Çalışılan sıvı örneklerin stérilité kontrollerinin yanında, tüm örneklerde, total aerop bakteri, maya-küf koliform gı~up bakteri sayıları, B. cereus ve diğer bakterilerin varlıkları araştırılmıştır. Stérilité testlerine göre incelenen sıvı ürünlerin hiçbirinde total aerop bakteri, maya-küf, koliform grup bakteriler, B. cereus ve diğer bakteriler açısından herhangi bir üreme tespit edilmemiştir. Toplam 31 ürünün sadece 1 'inde (% 3.2), oral olarak kullanıma uygun bir toz numunede, 5x103 CFU/g total aerop bakteri ve 2x10 CFU/g B. cereus varlığına rastlanmıştır. Ayrıca, bu numuneye ait farklı kolonilerden yapılan mikroskobik incelemelerde Gram pozitif koklar görülmüş ve bu kolonilere uygulanan identifıkasyon testleri ve hızlı test kiti kullanılarak yapılan incelemelerde bu mikroorganizma Enterococcus casseliflavus olarak tiplendirilmiştir. İncelenen ürünlerin hiçbirinde S. aureus, P. aeruginosa, koliform bakteriler ve E. coli, Salmonella türleri ve C. perfringens varlığına rastlanmamıştır. Bu çalışmada incelenen 4 adet toz numunenin 1 'inde görülen B. cereus ve E. casseliflavus varlığı toz enterai beslenme ürünlerinin mikrobiyolojik kalitelerine dikkat çekmek açısından önemlidir. Yine de bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Kullanılacak olan toz ürünlerin hazırlanmaları esnasında hijyen kuralarına dikkat edilmesi,ürünlerin uygun olmayan saklama koşullarında uzun süre bekletilmemesi oluşabilecek çeşitli komplikasyonları önlemek açısından yararlıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2008-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Aslantaş O, Yıldız S. Türkiye’de Kullanılan Enteral Beslenme Ürünlerinin Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 2008 [a.yer 10 Aralık 2023];36(1-2):23-30. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/348

Sayı

Bölüm

Makale