Ankara İlindeki Hastanelerde Çalışan Diyetisyenlerin Çalışma Koşulları Ve Meslekle İlgili Sorunları

Yazarlar

  • Gözde Arıtıcı Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Esra Köseler Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33076/2010.BDD.326

Anahtar Kelimeler:

Diyetisyen, meslek, hastane, çalışma koşulları, sorunlar

Özet

Ankara ilindeki hastanelerde çalışan diyetisyenlerin çalışma koşullarının ve meslekle ilgili sorunlarının belirlenmesi amacı ile planlanıp uygulanan bu araştırmaya devlet ve özel hastanelerde çalışan diyetisyenler katılmıştır. Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri, 29 sonıdan oluşan anket formunun gözlem altında yanıtlanması ile toplanmıştır. Araştırmaya yaş ortalaması (±S) 32.7±8.59 yıl olan, 92 ’si kadın 2'si erkek toplam 94 diyetisyen katılmıştır. Katılımcıların 53’ii devlet, 4 l ’i özel hastanede çalışmaktadır ve ortalama çalışma süreleri 5.9±7.28 yıldır. Araştırma kapsamındaki hastanelerde çalışan diyetisyen sayısı ortalama 8±5.78 kişidir. Diyetisyenlerin bir günlük çalışma süresi içinde farklı alanlar için harcadıkları ortalama zaman klinikte 4.3±2.35, poliklinikte 4.0±1.90, yönetimde ise 4.1±2.90 saat olarak belirlenmiştir. Günde ortalama 15.2±9.99 poliklinik hastasına danışmanlık vermektedirler. Devlet hastaneleri ile özel hastaneler arasında klinik, poliklinik ve yönetim işleri için günlük ayrılan zaman ve poliklinikte danışmanlık verilen hasta sayıları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır(p<0.05). Araştırmaya katılan diyetisyenlerin %38.4’ü lisans üstü eğitim yapmış olup %55.l ’i hastanelerde bilimsel çalışmalar yapabilmek için uygun koşullara sahip olduklarını ifade etmiştir Meslekle ilgili bildirilen en önemli sorunlar ise; meslek yasasının olmaması (%95.6), hasta sayısının fazla olması (%51.6), mesleğin uygulanması için yeterli yetkinin olmaması (%48.5), üst yönetim kadroları ile yaşanan iletişim problemleri (%48.1), yetki karmaşası (%46.6)i mesleğin yeterince tanınmaması (%45.7), alt kademelerle yaşanan iletişim problemleri (%44.7), çalışma ortamının uygun koşullarda olmaması (%32.2) olarak belirtilmiştir. Diyetisyenlerin %98.1 7 mesleki örgütlenmenin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Güçlü bir örgütlenme, işbirliği, meslek yasası ile ilgili çabaların artırılması ve basın yayın organlarının mesleğin tanıtımında daha etkin olarak kullanımının sorunların çözümünde etkili olacağı düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2011-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Arıtıcı G, Köseler E. Ankara İlindeki Hastanelerde Çalışan Diyetisyenlerin Çalışma Koşulları Ve Meslekle İlgili Sorunları. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Temmuz 2011 [a.yer 24 Mayıs 2024];38(1-2):29-34. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/326

Sayı

Bölüm

Makale