Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yetişkin Kadınların Beslenme Alışkanlıkları Ve Antropometrik Ölçümler

  • Hülya Yardımcı T.C.Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı
  • Ayşe Özfer Özçelik Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Yetişkin kadın, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçüm

Öz

Bıı araştırma Ankara ili Gölbaşı ilçesinde yetişkin kadınların beslenme alışkanlıkları ve antroponıetrik ölçümlerinin değerlendirilmesi amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Tabakalı rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen, 20-74 yaş arasında olan 650 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma verilerini (genel bilgilet]; beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümleri) içeren anket formu ile yüz yüze göriişme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Kadınların %63.4’üniin günde üç ana öğün tükettikleri, %71.0’inin her zaman veya bazen ana öğünleri atladıkları belirlenmiştir En fazla atlanan öğün sabah kahvaltısıdır (%61.0). Öğün atlama nedenlerinin başında sabah geç kahvaltı yapma (%52.5) gelmektedir Kadınların tamamı her zaman veya bazen ara öğün tüketmektedir Beden kütle indeksine (BKÎ) göre kadınların %26.3’ü normal (BKÎ: 20.0-24.9 kg/m2), %30.5’i hafif şişman (BKÎ: 25.0-29.9 kg/m2) ve %38.9'u şişman (BKÎ >30 kg/m2) olarak bulunmuştur. Kadınların BKllerinin; vücut yapıları (p<0.01), egzersiz yapma durumları, öğün sayısı, öğün atlama dununu ve yemek yeme şekline göre farklılık gösterdiği yapılan istatistiksel analizler sonucu bulunmuştur (p<0.05). Kadınların yaklaşık olarak üçte ikisinin (%73.2) bel çevresi 88 cm ve üzerindedir. Bel çevresi 81-88 cm olanların oranı %14.8, <80 cm olanların oranı ise %12.0' dir. Bel çevresi ve bel/kalça oranlarının yaş, BKIve çocuk sayıları arasındaki ilişkinin de istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.01).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2011-07-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yardımcı H, Özfer Özçelik A. Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yetişkin Kadınların Beslenme Alışkanlıkları Ve Antropometrik Ölçümler. Bes Diy Der [Internet]. 31 Temmuz 2011 [a.yer 29 Ekim 2020];38(1-2):9-20. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/324
Makale Türü
Makale