Yetişkin Bireylerde Vücut Farkındalığı ve Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi

Anahtar Kelimeler: Vücut figürü skalası, vücut farkındalığı, beslenme

Öz

Amaç: Bu çalışma yetişkin bireylerde vücut farkındalığının ve bunun antropometrik ölçümlerle ilişkisinin saptanması amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

Bireyler ve Yöntem: Çalışma, araştırma kriterlerine uygun olan ve katılmayı kabul eden 80 sağlık çalışanı üzerinde yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanan anket formu kapsamında bireylerin genel bilgileri, sağlık bilgileri, antropometrik ölçümleri ve vücut bileşimleri alınmış, vücut figürü skalası ve vücut farkındalık anketi uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan erkeklerin yaş ortalaması 27.4±2.70 yıl, kadınların 27.0±2.05 yıldır. Erkeklerin %45.9’u, kadınların %76.7’si normal ağırlıktadır. Her iki cinsiyetin de vücut figürü skalasına göre beden algısı değerlendirmesini doğru yaptığı saptanmıştır. Vücut figürünü doğru değerlendiren erkeklerin vücut farkındalık skoru, yanlış değerlendirenlerden anlamlı oranda daha yüksektir. Bireylerin vücut farkındalık skoru ortalamaları ile yaş, antropometrik ölçümler ve vücut bileşimleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Araştırmaya katılan bireylerin yarısından fazlasının vücut ağırlığını doğru tahmin ettiği, vücut figürü değerlendirmesini doğru yapan erkeklerin vücut farkındalık skorlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bireylerin tamamının üniversite mezunu olup sağlık alanında eğitim almış olmaları ile bu alanda çalışmaya devam etmelerinin beden ağırlığının doğru değerlendirilmesine katkı sağlayan en önemli etmen olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarının genele yayılabilmesi ve kanıt değerinin arttırabilmesi için daha fazla örneklem sayısına sahip, bireylerin sosyal ve mesleki yaşantısı, çalışma koşulları, aktivite düzeyi ve emosyonel durumu gibi birçok etmenin bir arada değerlendirildiği çalışmalara gerek duyulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2018-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Koçyiğit E, Arslan N, Köksal E. Yetişkin Bireylerde Vücut Farkındalığı ve Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 2018 [a.yer 23 Eylül 2020];46(3):248-56. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/317
Makale Türü
Araştırma