Yatarak Kemoterapi Alan Pediatrik Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Gelişiminin Beslenmeye Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2018.BDD.297

Anahtar Kelimeler:

Pediatrik onkoloji, kemoterapi, mukozit, iştah, besin tüketimi

Özet

Amaç: Yatarak kemoterapi alan kanserli çocuklarda mukozit gelişiminin beslenme durumlarına etkisini incelemektir.

Bireyler ve Yöntem: Bu araştırma Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Pediatrik Onkoloji servisine kemoterapi almak için yatan ve mukozit gelişen, 3-15 yaş aralığındaki (ortalama 7.5±4.1 yıl) 5 kız ve 8 erkek hasta üzerinde yürütülmüştür. Hastaların beşinde lenfoma, sekizinde solid tümör tanısı bulunmaktadır. Her hastanın kemoterapi öncesi (başlangıç noktası) ve mukozit oluştuğu gün (son nokta) antropometrik ölçümleri ve 24 saatlik besin tüketim kayıtları alınmış, biyokimyasal ve hematolojik bulguları değerlendirilmiş ve iştahları sorgulanmıştır.

Bulgular: Kemoterapinin öncesinde ve mukozit başlangıcında hastaların kan bulguları (total protein, albümin, kreatinin, hemoglobin, hematokrit) değerlendirildiğinde, kan değerlerinin anlamlı ölçüde azaldığı görülmüştür (p<0.05). Ağırlık kaybı ortalaması %4.7’dir (p<0.05). Kemoterapi öncesi ve mukozit görülen gün için kendisini iştahsız olarak nitelendirenlerin oranı sırasıyla %7.7 ve %100.0’dür. Kemoterapi öncesi ve mukozit başlangıç günü için hastaların enerji, makro (protein, karbonhidrat, yağ) ve mikro (A, C, B6, B12 vitaminleri, folik asit, kalsiyum, demir, çinko ve bakır) besin ögeleri ile posa açısından, yaşlarına göre gereksinimlerini karşılamaları yüzdelerinin, istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşük olduğu görülmüştür (p<0.05).

Sonuç: Kemoterapi alan hastalarda mukozit görülmesi, tedavinin yan etkilerinden biridir. Mukozit, iştahı ve beslenmeyi etkileyerek, beslenme yetersizliğine ve ağırlık kaybına neden olmaktadır. Hastanın mukozit açısından değerlendirilmesi, beslenmenin izlemi ve yönetimi, kanser tedavisinin başarısını arttırmak açısından önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2018-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Öztürk Şeniz, Şen H, Akyüz C, Gökmen Özel H. Yatarak Kemoterapi Alan Pediatrik Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Gelişiminin Beslenmeye Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Ağustos 2018 [a.yer 10 Aralık 2023];46(2):125-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/297

Sayı

Bölüm

Araştırma