Ankara’da Beslenme Destek Ürünleri Satan Bir Firmadan Alışveriş Yapan Tüketici Profilinin Belirlenmesi

Yazarlar

  • Saliha Kaleli Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gülgün Ersoy Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Beslenme destek ürünü, tüketici profili

Özet

Amaç: Bu çalışma, Ankara’da beslenme destek ürünü satan, tanınmış bir firmadan alışveriş yapan tüketicilerin profillerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve yöntem: Çalışmanın örneklemini, bu firmanın şubelerinden alışveriş yapan 16-88 yaş aralığında 112 kişi (53 erkek, 59 kadın) oluşturmuştur. Katılımcılara 2012 yılı Mart ayı boyunca yüz yüze görüşme tekniğiyle anket uygulanmıştır. Kişilerin boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri alınarak, beden kütle indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. Kişilere uygulanan anket formu, kişisel bilgiler, beslenme destek ürünü kullanımı, egzersiz yapma durumu ve mağaza çalışanlarından ürünler hakkında bilgi alma durumu olmak üzere dört bölümden oluşmuştur. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları (¯x±S) erkekler için 33.8±13.3 yıl kadınlar için 41.9±12.2 yıldır. Katılımcıların boy uzunlukları, vücut ağırlığı ve BKİ ortalama (¯x±S) değerleri sırasıyla erkekler için 179.5±7.0 cm, 81.8±11.1 kg, 25.3±3.29 kg/m², kadınlar için, 164.0±5.4 cm, 62.5±8.9 kg, 23.3±3.73 kg/m² olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan kişilerin %75.2’si lisans düzeyi ve üzerinde eğitim almıştır. Kişilerin %67.3’ü düzenli egzersiz yapmaktadır. Kişilerin birden fazla beslenme destek ürünü kullandığı saptanmıştır. Beslenme destek ürünü kullanım tercihleri kişilerin yaş grupları ve cinsiyetlerine göre farklılık gösterirken, mesleklerine göre farklılık göstermemiştir. Kişilere beslenme destek ürününü ne amaçla kullandıkları sorulduğunda, ilk dört sırayı erkeklerde, performansı artırmak, zindelik sağlamak, yaşlanmayı geciktirmek, cilt ve saç sağlığını korumak, kadınlarda ise, bağışıklığı arttırmak, performansı arttırmak, yaşlanmayı geciktirmek, cilt ve saç sağlığını korumak almıştır. Kişilerin beslenme destek ürünü kullanımı için harcadıkları para miktarı ayda 10-500 TL arasında değişmektedir. Sonuç: BKI değerlerinin önerilen sınırlarda olması, düzenli egzersiz yapma, yüksek eğitim düzeyi ve yeterli beslenme özelliklerine sahip olmaları katılımcıların beslenme bilincine sahip olduklarının göstergesidir. Bunun sonucu olarak da, katılımcıların birden fazla beslenme destek ürünü kullandıkları söylenebilir. Çalışmaya katılan kişilerin büyük çoğunluğu (%74.3) ürünleri kullanım sonunda yarar gördüklerini belirtmişlerdir. Olası yan etkiler göz önünde bulundurulduğunda, beslenme destek ürünleri kullanılmadan önce danışmanlık hizmeti alınması önerilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kaleli S, Ersoy G. Ankara’da Beslenme Destek Ürünleri Satan Bir Firmadan Alışveriş Yapan Tüketici Profilinin Belirlenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2012 [a.yer 15 Ağustos 2022];40(3):226-30. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/272

Sayı

Bölüm

Araştırma