Üniversite Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıklarının Saptanması

Yazarlar

  • Nesli Ersoy Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Kahvaltı, üniversite öğrencileri, beslenme eğitimi

Özet

Amaç: Sağlığın yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede kahvaltı büyük öneme sahiptir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin kahvaltı yapma alışkanlıklarını saptamak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Bireyler ve yöntem: Bu araştırma, 2009-2010 öğretim yılı içerisinde Ankara’da yaşayan 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya %43.0’ı erkek ve %57.0’ı kız olmak üzere 400 kişi katılmıştır. Katılımcıların kahvaltı yapma alışkanlıkları yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanarak saptanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.3±1.8 yıl, eğitim süreleri ortalaması ise 14.7±1.8 yıl’dır. Öğrencilerin ortalama boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve Beden Kütle İndeksi (BKI) değerleri sırasıyla 169.4±9.4 cm, 64.5±12.3 kg ve 22.4±3.1 kg/m2’dir. Katılımcıların %19.5’i beslenme bölümü öğrencisi iken, %80.5’i beslenme bölümü dışında diğer bölümlerde okumaktadır. Öğrencilerin %40.2’si beslenme eğitimi aldıklarını ifade etmiştir. Beslenme ve diyet ile ilgili güvendikleri kaynakları sırasıyla televizyon (%70.5), bilimsel yayınlar (%53.3), internet (%37.8) ve kitap (%33.3) olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin öğün atlama durumları incelendiğinde en fazla atlanan öğün (%54.5) kahvaltıdır. Öğün atlama nedeni, zaman yetersizliği (%50.2) ve sabah geç kalkma (%35.7) olarak ifade edilmiştir. Kahvaltıda içecek tüketimi incelendiğinde, beslenme eğitimi alan ve almayan her iki grupta da en fazla çayın tercih edildiği, sabah kahvaltısında süt tüketiminin beslenme eğitimi ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Beslenme eğitimi alan öğrencilerin %37.9’unun, beslenme eğitimi almayan öğrencilerin ise %28.9’unun kahvaltıda süt tükettikleri saptanmıştır (p<0.05). Tartışma: Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Kahvaltı öğününün atlanması durumunda, vücut kendi depolarını kullanacağı için yorgunluk, dikkat-algılama bozukluğu oluşur ve okul başarısı azalır. Bu çalışmada istatistiksel açıdan önemli olmasa da beslenme eğitimi alan öğrencilerin kahvaltı yapma alışkanlıklarının beslenme eğitimi almayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile kahvaltı yapma konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ersoy N, Ayaz A. Üniversite Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıklarının Saptanması. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2012 [a.yer 27 Eylül 2022];40(3):211-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/270

Sayı

Bölüm

Araştırma