Hemşirelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusundaki Bilgileri: Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Örneği

  • Didem Önay Derin Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Beslenme Eğitimi Bilim Dalı, Konya
  • Selin Keskin Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beslenme Eğitimi Bilim Dal, Konya
Anahtar Kelimeler: Hemşire, anne sütü, kolostrum, emzirme

Öz

Amaç: Sağlık sektöründe ebe/hemşireler emzirmeyi koruyan, özendiren ve destekleyen kişiler olarak görülmektedir. Bu çalışma, kadın hemşirelerin anne sütü ve emzirmeye yönelik bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve yöntem: Araştırmanın evreni İzmir İli Buca ilçe merkezinde bulunan Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde görev yapan hemşirelerdir. Araştırmaya katılmayı kabul eden gönüllü 133 kadın hemşire araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verileri, Haziran 2011 tarihinde bizzat araştırmacı tarafından anket formu uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 13.0 paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 30.29±6.89 yıldır. Hemşirelerin %93.9’u bebeğe kolostrumun verilmesi gerektiğini vurgularken, çoğunluğunun (%82.7) kolostrumun sarımtırak renkte olduğunu bildiği, yarıdan fazlasının (%53.4) kıvamını bilmediği belirlenmiştir. Hemşirelerin büyük çoğunluğu doğumdan sonra bebeklere anne sütünün ilk besin olarak verilmesi gerektiği (%93.2) bilgisine sahiptir. Hemşirelerin %74.4’ü adapte mamalarla anne sütünün eş değer olmadığını söylemişlerdir. Hemşirelerin %51.9’unun sadece anne sütüyle beslenme sırasında yenidoğanın bir gündeki emzirilme sıklığını doğru olarak bildikleri görülmüştür. Hemşirelerin %27.9’unun tamamlayıcı besin vermeksizin sadece anne sütüyle beslenme süresini yanlış bildikleri belirlenmiştir. Anne sütüyle beslenen bebeğe D vitamininin ek olarak verilmesi gerektiğini hemşirelerin büyük bir kısmı (%84.2) bilmiştir. Emzirdiği dönemde gebe kalan annenin emzirmeye devam etme durumu (%33.1) hemşireler tarafından daha az oranda bilinmektedir. Hemşirelerin yarıdan fazlası (%53.4) anne sütünün miktarının bazı yiyeceklerle artabileceğini belirtmişlerdir. Sonuç: Araştırma bulgularına göre, hemşirelerin anne sütü ile ilgili kurs/seminerlere katılımının teşvik edilmesi ve anne sütüyle ilgili değişen ve gelişen bilgilerden haberdar edilmesi önerilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2012-08-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Önay Derin D, Keskin S. Hemşirelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusundaki Bilgileri: Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Örneği. Bes Diy Der [Internet]. 15 Ağustos 2012 [a.yer 18 Ocak 2021];40(2):113-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/256
Makale Türü
Araştırma