Yetişkin Bireylerde El Kavrama Gücü Referans Değerleri

Yazarlar

  • Pınar Kılıç İbn-i Sina Hastanesi, Klinik Nütrisyon Ünitesi, Ankara
  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

El kavrama gücü, antropometri, beslenme durumu, yetişkin bireyler

Özet

Amaç: El kavrama gücünün (EKG) saptanması klinikte ve epidemiyolojik çalışmalarda beslenme durumunu belirlemede kullanılan geçerli bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, 19-65 yaş arası sağlıklı yetişkin bireylerde EKG referans değerlerinin ve etkileyen etmenlerin saptanmasıdır. Bireyler ve yöntem: Ankara Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışan toplam 150 birey (47 erkek ve 103 kadın) üzerinde çalışma yürütülmüştür. Bireylerin genel özelliklerini, beslenme alışkanlıklarını, genel sağlık durumlarını ve fiziksel aktivite düzeylerini (PAL) saptamak üzere soru kağıdı uygulanmıştır. Besin tüketim sıklığı soru kağıdı ile saptanan enerji ve besin ögeleri alım miktarları Günlük Tüketilmesi Gereken Enerji ve Besin Ögeleri Miktarları (DRI) ile kıyaslanmıştır. Antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, üst orta kol çevresi, bel ve kalça çevresi, triseps deri kıvrım kalınlığı) standart teknikler uygulanarak yapılmıştır. EKG ölçümü için Jamar El Dinamometresi kullanılmıştır. Sağ ve sol el için, yaş gruplarına ve cinsiyete göre referans persentil değerleri bulunmuştur. Bulgular: EKG referans değeri sağ ve sol el için, sırasıyla erkeklerde 42.3±7.3 kg ve 41.5±7.3 kg; kadınlarda ise, 24.7±5.2 kg ve 23.2±5.0 kg olarak saptanmıştır. Her iki cinsiyette de en yüksek EKG değerleri 25-44 yaşlarında belirlenmiş ve 45 yaştan sonra değerlerde düşme gözlenmiştir. Erkeklerde EKG ile vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, üst orta kol çevresi ve üst orta kol kas alanı arasında pozitif, yaş ile negatif yönde önemli bir ilişki bulunurken (p<0.05); kadınlarda EKG ile boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve PAL arasında önemli pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: EKG basit, çabuk ve kolay uygulanabilen ucuz ve etkin bir yöntemdir. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda el kavrama gücüne yönelik araştırmalar arttırılmalı, değişik yaş ve cinsiyet grupları için daha geniş örneklem sayısında referans değerler belirlenmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2012-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kılıç P, Pekcan G. Yetişkin Bireylerde El Kavrama Gücü Referans Değerleri. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Nisan 2012 [a.yer 29 Kasım 2023];40(1):32-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/246

Sayı

Bölüm

Araştırma