Kız Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumunun Kişisel Beden İmajı Algısı ile İlişkisi

Yazarlar

  • Damla Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Zehra Büyüktuncer Demirel Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Üniversite öğrencileri, adölesan, yeme tutumu, beden imajı algısı

Özet

Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin yeme tutumlarına ilişkin bilgi sahibi olmak ve bu tutumları kişisel beden algıları ile ilişkilendirmek üzere yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini Ankara’nın farklı üniversitelerinde ve bölümlerinde öğrenim görmekte olan 500 gönüllü kız öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.3±1.90 yıldır (17-29 yaş). Rastgele randomize olarak seçilen katılımcılarla yüz yüze görüşme yapılarak, genel özelliklerini belirlemeye yönelik bir soru kağıdı ve Yeme Tutumu Testi-26 (EAT-26) uygulanmıştır. EAT-26 skoru 20’ye eşit veya 20’nin üzerinde olan öğrenciler yeme sorunları olan bireyler olarak tanımlanmıştır. Beden kütle indeksi (BKİ) katılımcıların bildirdiği vücut ağırlığı ve boy uzunluğu değerleri kullanılarak kilogram/ metrekare (kg/m2) cinsinden hesaplanmıştır. Katılımcılar BKİ değerlerine göre zayıf (<18.5), normal (18.5-24.9), hafif şişman (25.0- 29.9) ve şişman (≥30.0) olmak üzere dört grupta sınıflandırılmıştır. Öğrencilerin kişisel beden algıları ‘çok zayıf’, ‘zayıf’, ‘normal’, ‘şişman’ veya ‘çok şişman’ olarak sorgulanmış ve bu değerlendirmeleri BKİ değerleri ile ilişkilendirilmiştir. Bulgular: Beş yüz katılımcının %8.8’inin toplam EAT-26 skoru 20’nin üzerindedir. Ortanca skor değeri 8.0 (0.0-37.0) olarak saptanmıştır. Öğrencilerin EAT-26 skorları yaş, sınıf, öğrenim gördükleri bölüm veya kalınan yere göre önemli farklılık göstermezken (p>0.05), BKİ, kişisel beden algısı ve bunun doğruluğuna göre önemli farklılık göstermektedir (her biri için p<0.05). EAT-26 skorları 20’nin üzerinde olan 44 katılımcının %13.6’sı zayıf, %68.2’si normal, %13.6’sı hafif şişman, %4.5’i ise şişmandır. Katılımcıların BKI ve algılanan vücut imajına göre EAT-26 skorlarının dağılımları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (χ2= 243.557, p=0.001). Genel olarak, öğrencilerin %71.0’ı beden imajını doğru olarak değerlendirmiştir. Sonuç: Bu çalışmada anormal yeme tutumuna sahip üniversite öğrencisi sayısı önemli oranda olmasa da, öğrencilerin yeme tutumları BKİ’leri ve algıladıkları beden imajlarına göre belirgin düzeyde farklılık göstermiştir. BKİ değerleri <18.5 kg/m2 veya ≥25 kg/m2 olan ile kişisel beden imajı algısı doğru olmayan öğrenciler yeme tutumları açısından daha detaylı ele alınmalıdırlar.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2013-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Yılmaz D, Ayaz A, Büyüktuncer Demirel Z. Kız Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumunun Kişisel Beden İmajı Algısı ile İlişkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Aralık 2013 [a.yer 11 Ağustos 2022];41(3):227-33. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/232

Sayı

Bölüm

Araştırma