Üniversite Öğrencilerinde Beslenme Durumu ile Akademik Motivasyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1806

Anahtar Kelimeler:

Akademik motivasyon, içsel motivasyon, dışsal motivasyon, beslenme durumu, üniversite öğrencileri

Özet

Amaç: Bu çalışma beslenme durumu ile akademik motivasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın örneklemini 881 gönüllü üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Katılımcılara ait veriler; sosyodemografik özellikler, Akademik Motivasyon Ölçeği (içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır) ve birbirini izleyen üç gün 24 saatlik besin tüketim kaydını içeren anket kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri yöntemine uygun şekilde yapılmış ve beden kütle indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır.

Bulgular: Korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri sonucunda günlük protein alımının motivasyonsuzluk puanlarıyla negatif yönlü (r=-0.210, p=0.007; B=-0.015, p=0.010), dışsal motivasyon puanlarıyla pozitif yönlü ilişkisi (r=0.212, p=0.006; B=0.033, p=0.008) olduğu saptanmıştır. Günlük enerji alımıyla dışsal motivasyon puanı arasında negatif yönlü ilişki (r=-0.206, p=0.007; B=-0.001, p=0.013) bulunmuştur. Vücut ağırlığıyla motivasyonsuzluk puanı arasında (r=0.156, p=0.036), E vitamini alımıyla dışsal motivasyon puanı arasında (r=0.250, p=0.001) ve diyetle günlük antioksidan alımıyla içsel motivasyon puanı arasında (r=0.166, p=0.032) pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Diyetle günlük enerji, protein, yağ, E vitamini ve antioksidan alımının akademik motivasyonu etkilediği görülmektedir. Üniversitelerde sağlıklı beslenme ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının öğrencilerde akademik motivasyona katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Adıgüzel E, Çelik E, Mülayim M, Öksüz RH, Aba A, Uludağ AG. Üniversite Öğrencilerinde Beslenme Durumu ile Akademik Motivasyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Aralık 2023 [a.yer 15 Temmuz 2024];51(3):26-35. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1806

Sayı

Bölüm

Araştırma