Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Yeme Durumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1803

Anahtar Kelimeler:

Beslenme alışkanlığı, Duygusal yeme ölçeği, üniversite öğrencileri

Özet

Amaç: Üniversitede eğitim gören öğrencilerde değişen çevre koşulları beslenme alışkanlıklarını da olumsuz etkilemekte ve bu öğrencilerde duygusal yeme eğilimi görülebilmektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde duygusal yeme eğilimi ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Kesitsel-tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya 205 kadın ve 105 erkek olmak üzere yaşları 18-40 yıl arasında olan 310 üniversite öğrencisi katılmıştır. Öğrencilere sosyo-demografik bilgiler, beslenme alışkanlıkları ve Duygusal Yeme Ölçeğini (DYÖ) içeren çevrim içi anket formu uygulanmıştır. Duygusal yeme ölçeğinin kesim noktası olan 75 puanın üzerinde olan öğrencilerde duygusal yeme eğilimi var şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Bulgular: Duygusal yeme eğilim durumu, cinsiyet ve beden kütle indeksine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Kadın öğrencilerin “gerginlik durumunda yeme”, “olumsuz durumlarda yeme”, “uyaran karşısında kontrol” ve DYÖ toplam puanları erkek öğrencilere kıyasla daha yüksektir (p<0.05). Kadın cinsiyetin gerginlik durumunda yeme (β=0.309, p<0.001), olumsuz durumlarda yeme (β=0.272, p<0.001) ve uyaran karşısında kontrol (β=0.168, p<0.05) davranışlarının pozitif yordayıcısı olduğu saptanmıştır. Diyet yapma durumu gerginlik durumunda yeme (β=0.114, p<0.05) ve olumsuz durumlarda yeme (β=0.150, p<0.05) davranışlarının pozitif yordayıcısıdır.

Sonuç: Bu çalışmada duygusal yeme durumuna etki eden faktörler incelenmiş, cinsiyet, BKİ ve diyet yapmanın anlamlı düzeyde duygusal yeme yordayıcısı olduğu gösterilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Özgür M, Yılmaz H Ömer. Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Yeme Durumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Aralık 2023 [a.yer 15 Temmuz 2024];51(3):58-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1803

Sayı

Bölüm

Araştırma