Sağlık Çalışanlarında Gıda Okuryazarlığı, Hedonik Açlık, Depresyon Durumları ve Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1796

Anahtar Kelimeler:

Gıda okuryazarlığı, hedonik açlık, depresyon, beden kütle indeksi

Özet

Amaç: Bu çalışma, sağlık çalışanlarında gıda okuryazarlığına göre, hedonik açlık, depresyon ve bazı beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma 177 sağlık çalışanının gönüllü katılımı ile yürütülmüştür. Veriler; demografik bilgiler, Besin Gücü Ölçeği (BGÖ-Tr), Gıda Okuryazarlığı Ölçeği, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-21) içeren bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılar, gıda okuryazarlığı puanları dikkate alınarak iki gruba bölünmüştür. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılanların %73.4’ü kadın, %26.6’sı erkek sağlık çalışanıdır. Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının gıda okuryazarlığı ortalama puanı 34.54±6.47 olarak bulunmuştur. Gıda okuryazarlığı puanlarına göre, yaş, eğitim durumu ve beden kütle indeksi (BKİ) gruplar arasında farklı iken (p<0.05) hedonik açlık toplam puanı ise farklı değildir (p>0.05). Besin gücü ölçeği alt faktörlerinden “besin mevcudiyeti” puanı, gıda okuryazarlığı düşük olan bireylerde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Beslenme alışkanlıkları değerlendirildiğinde, öğün atlama nedeninin gıda okuryazarlığı grupları arasında farklılık gösterdiği bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada gıda okuryazarlığı puanlarına göre gruplar arasında farklı faktörlerin olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanlarının bu özellikleri göz önüne alınarak gıda okuryazarlığının artırılmasına yönelik eğitimler planlanabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ertaş Öztürk Y, Yıldız Örkün S, Samancı M, Akbaş E. Sağlık Çalışanlarında Gıda Okuryazarlığı, Hedonik Açlık, Depresyon Durumları ve Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Aralık 2023 [a.yer 24 Mayıs 2024];51(3):7-15. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1796

Sayı

Bölüm

Araştırma