İşitme Kaybı Olan Bireylerde Akdeniz Diyetine Uyum ve Diyet Toplam Antioksidan Kapasitenin Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2023.BDD.1765

Anahtar Kelimeler:

Akdeniz diyeti, işitme kaybı, diyet toplam antioksidan kapasite

Özet

Amaç: Bu araştırma işitme kaybı olan bireylerde Akdeniz diyetine uyum ve diyet toplam antioksidan kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Çalışma, yaşları 31-60 yıl arasında değişen, işitme kaybı tanısı almış 87 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Akdeniz diyetine uyumların belirlenmesinde Akdeniz diyetine bağlılık ölçeği (MEDAS/PREDIMED) kullanılmıştır. Besin tüketimleri 24-saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı ve besin tüketim sıklığı formu ile belirlenmiştir. Diyet toplam antioksidan kapasite (DTAK) miktarları ise demir iyonu indirgeyici antioksidan güç (FRAP) yöntemiyle saptanan veri tabanı kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: İşitme kaybı olan bireylerin Akdeniz diyetine uyum durumları %51.7’sinde düşük, % 24.1’inde orta, % 24.1’inde yüksektir. Yüksek uyum durumunun kadınlarda, erkeklerden (%71.4’e karşı %28.6) (p:0.000) daha fazla olduğu bulunmuştur. Akdeniz diyetine uyum durumu “iyi” olanların DTAK’ları (18.9±5.56 mmol/1000 kkal), “kötü” olanlardan (12.77±8.44 mmol/1000 kkal), günlük A (1386.90±302.92 REmcg), E (16.37±8.10 mg), C (186.96±73.21 mg) vitamini alımları da, “orta” olanlardan (sırası ile; 970.06±372.83 REmcg, 10.84±6.38 mg ve 0.86±0.31 mg) daha yüksektir (sırası ile p:0.002, 0.045, 0.048). Kadınlarda Akdeniz diyetine uyum ölçek puanı ile günlük A, C vitamini ve DTAK arasında pozitif ilişki belirlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: İşitme kaybı olan bireylerde genel olarak Akdeniz diyetine uyum durumunun kötü olduğu ve kötü düzeyde uyum gösterenlerde antioksidan besin ögeleri alımı ve DTAK’ın daha düşük olduğu belirlenmiştir. Özellikle kadınlarda uyum arttıkça bu besin ögelerinin alımının arttığına dikkat çekilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-06

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Küçükkasap Cömert T, Bozkurt HK, Karaçaylı C. İşitme Kaybı Olan Bireylerde Akdeniz Diyetine Uyum ve Diyet Toplam Antioksidan Kapasitenin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 06 Eylül 2023 [a.yer 22 Haziran 2024];51(2):55-64. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1765

Sayı

Bölüm

Araştırma