Üniversite Öğrencilerinde Beden Memnuniyetsizliği ve Etkileyen Faktörler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1662

Anahtar Kelimeler:

Beden memnuniyetsizliği, sosyal medya kullanımı, yeme davranışı, uyku kalitesi, üniversite öğrencisi

Özet

Amaç: Bu çalışmada sosyal medya kullanan üniversite öğrencilerinde beden memnuniyetsizliği ve beden memnuniyetsizliğine etki eden risk faktörleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Çalışma Mart-Nisan 2022 tarihleri arasında 408 yetişkin üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir (E:98, K:310). Katılımcılara ait genel bilgiler ile sosyal medya bağımlılıkları, uyku kaliteleri, yeme davranışları ve beden memnuniyetleri çevrim içi hazırlanan anket formu ile sorgulanmıştır. Beden memnuniyetleri için Stunkard Vücut Derecelendirme Ölçeği, yeme davranışları için Yeme Tutum Testi-26 (YTT-26), uyku kaliteleri için Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve sosyal medya bağımlılıkları için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ)-Yetişkin Formu kullanılarak değerlendirme yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %27.0’sinde beden memnuniyetsizliği olduğu saptanmış olup bu gruptaki öğrencilerin, ortalama beden kütle indeksi (BKİ) değerlerinin (p<0.001), YTT-26 (p<0.001), SMBÖ (p<0.05) ve PUKİ skorlarının anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Katılımcıların ortalama BKİ değerindeki (OR:1.313, %95GA:1.219-1.416) ve SMBÖ (OR:1.026, %95GA:1.006-1.046) ile YTT-26 (OR:1.034, %95GA:1.017-1.052) puanlarındaki artışın beden memnuniyetsizliği riskini anlamlı düzeyde arttırdığı belirlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanımı, BKİ, yeme davranışı ve uyku bozukluklarının beden memnuniyetsizliğini arttırdığı tespit edilmiştir. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında üniversite öğrencilerinde beden memnuniyetsizliğini arttıran risk faktörlerine yönelik tarama, eğitim ve müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-08-10

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Asil E, Canbolat E. Üniversite Öğrencilerinde Beden Memnuniyetsizliği ve Etkileyen Faktörler. Bes Diy Derg [Internet]. 10 Ağustos 2022 [a.yer 09 Şubat 2023];50(2):39-47. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1662

Sayı

Bölüm

Araştırma