Yetişkin Bireylerde Beslenme Okuryazarlığı ve Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1642

Anahtar Kelimeler:

Beslenme okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı, yetişkin

Özet

Amaç: Bu çalışma yetişkinlerin beslenme okuryazarlığı (BOY) ve sağlık okuryazarlığı (SOY) arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma Antalya’da ikamet eden 18-65 yaş arası, 450 birey üzerinde yürütülmüştür. Bireylere sosyo-demografik özellikler, sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ile Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 ve Yetişkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracının bulunduğu anket formundaki sorular yüz yüze görüşme tekniği ile sorgulanmış ve antropometrik ölçümleri alınmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 34.3±13.14’dür. Çalışmaya katılan bireylerin yarıdan fazlası yetersiz (%14.2) ve sorunlu-sınırlı SOY’ye (%37.6) sahip iken, %87.3’ünün yeterli BOY’ye sahip olduğu saptanmıştır. Kadınların ortalama BOY puanları erkeklerden anlamlı olarak daha yüksek (sırasıyla 27.9±2.76; 26.5±3.32, p<0.001) bulunmuştur. Yeterli BOY'a sahip olan bireylerin çoğunluğunun lisans/lisansüstü eğitimine sahip olduğu belirlenmiştir (p<0,001). Yeterli BOY olan bireylerin sınırlı BOY olan bireylere göre SOY düzeyleri ve puanları anlamlı olarak daha yüksektir (sırasıyla p=0.001, p<0.001). SOY ile BOY arasında pozitif yönde zayıf bir korelasyon olduğu saptanmıştır (r=0.262; p<0.05). Çok değişkenli modelde yetersiz sağlık okuryazarlığı olan katılımcıların yetersiz beslenme okuryazarlığı (OR: 2.498; %95 GA: 1.284-4.859; p=0.007) ve yetersiz genel beslenme bilgisinin (OR: 1.858; %95 GA: 1.151-2.998; p=0.011) daha yüksek olduğu görülmüştür.

Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre BOY ile SOY arasında düşük düzeyde bir ilişki bulunduğu için SOY’yi değerlendirmek için Türkçe'ye uyarlanan ölçeğin BOY’nin değerlendirmede yetersiz olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kamarlı Altun H, Suna G, Seremet Kürklü N, Karaçil Ermumcu M Şeyda, Ateş Z, Akçınar E, Akın H. Yetişkin Bireylerde Beslenme Okuryazarlığı ve Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2022 [a.yer 09 Şubat 2023];50(2):30-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1642

Sayı

Bölüm

Araştırma