Obez Olmayan Polikistik Over Sendromlu Bireylerde Genel Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Gülcan Arusoğlu Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
  • Gülden Köksal Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gaziantep

Anahtar Kelimeler:

Besin alımı, iştahın düzenlenmesi, polikistik over sendromu, öğün sıklığı

Özet

Amaç: Obez olmayan ve yeni tanı alan genç polikistik over sendromlu (PKOS) olgular ile sağlıklı kontrollerde genel beslenme alışkanlıklarını saptamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Bu çalışma, Ankara ili şehir merkezinde yaşayan Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvuran ve yeni tanı almış 18 PKOS olgusu ile yaş ve beden kütle indeksi (BKI) yönünden grup eşleştirmesi yapılan 18 kontrol grubu üzerinde yürütülmüş bir tanımlayıcı çalışmadır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 21.7±3.4 yıl, BKI 22.2±3.3 kg/m2’dir. Bireylerin %91.6’sı lise mezunu olup genellikle üniversite öğrencilerinden oluşmuştur. Bireylerin %94.4’ü (n=34) bekar ve %5.6’sı (n=2) evlidir. Bireylerin %77.8’si (n=28) bazen alkol kullanmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu (%77.7) besin desteği kullanmamaktadır. Katılımcı beyanlarına göre hasta grubunda daha çok annede (%88.9, n=16), kontrol grubunda ise daha çok teyzede (%88.9, n=16) daha önceden tanısı konulmuş PKOS olduğu belirtilmiştir (p>0.05). Ailede kardiyovasküler hastalıkların (KVH) veya hipertansiyonun oluşturduğu hastaların oranı %55.6 (n=10), kontrol grubunda ise %38.9’dur (n=7). Hasta grubunda Tip 2DM’li bireylerin oranı %44.4 (n=8), kontrol grubunda ise %66.7’dir (n=12). Hafif şişman birey sayısının her iki grupta (hasta %77.8, n=14 ve kontrol %66.7, n=12) benzer olduğu bulunmuştur (p>0.05). Hiç diyet uygulamadığını ifade edenlerin oranı %58.2 (n=14), ayda 1-4 sıklıkla uygulayanlar %29.2 (n=7), ayda 10 ve üzeri sıklıkla uygulayanlar %4.2 (n=1) ve sürekli diyet yaptığını belirtenlerin oranı %8.4’tür (n=2) (p>0.05). En düzenli tüketilen öğün, hasta ve kontrol grubunda ana öğündür (sırasıyla %72.2, n=13 ve %55.6, n=10) (p>0.05). Bir günde düzenli olarak 2 ara öğün tüketenler çoğunluktadır (p>0.05). Sıklıkla atlanılan öğün hasta ve kontrol grubunda daha çok öğle öğünüdür (p>0.05). Hasta ve kontrol grubu sırasıyla ortalama 20.83±6.5, 23.82±6.5 dakikada yemek yediklerini belirtmişlerdir (p>0.05). Sonuç: Yürütülen bu çalışmada hasta ve kontrol gruplarının beslenme alışkanlıkları açısından birbirine benzer olduğu görülmüştür. Beslenme alışkanlıkları açısından kanıtlar elde edebilmek adına uzun süreli izlem çalışmalarına ve daha geniş örneklem grupları ile yapılacak çalışmalara gereksinim vardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2014-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Arusoğlu G, Köksal G. Obez Olmayan Polikistik Over Sendromlu Bireylerde Genel Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Nisan 2014 [a.yer 26 Eylül 2023];42(1):12-20. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/159

Sayı

Bölüm

Araştırma