COVID-19 Döneminde Diyetisyenlerdeki Sağlık Anksiyetesi, Koronavirüs Anksiyetesi ve Sağlıklı Beslenme Kaygısı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2022.BDD.1538

Anahtar Kelimeler:

Sağlık anksiyetesi, koronavirüs anksiyetesi, ortoreksiya nervoza

Özet

Amaç: COVID-19 pandemisinde sağlık anksiyetesi ve koronavirüs anksiyetesinin diyetisyenlerin sağlıklı beslenme kaygısı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Araştırma Türkiye Diyetisyenler Derneği üyesi diyetisyenler ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara gönderilen elektronik anket formu ile Sağlık Anksiyetesi Ölçeği (SAÖ), Koronavirüs Anksiyetesi Ölçeği Kısa Formu (KAÖ) ve Sağlıklı Beslenmeye Duyulan Aşırı Duyarlı Tutum Ölçeği (ORTO-15) uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya 451’i kadın ve 65’i erkek toplam 516 diyetisyen katılmıştır. Kadın ve erkek diyetisyenlerde SAÖ medyan puanları sırasıyla 33 ve 31’dir (p=0.038). KAÖ medyan puanı kadın ve erkek diyetisyenler için sırasıyla 2.2 ve 1.5 iken (p<0.001), ORTO-15 puanı kadın diyetisyenlerde 37.55, erkek diyetisyenlerde 38.41 olarak bulunmuştur (p=0.164). Diyetisyenlerin cinsiyeti, eğitimi, supleman kullanımı, ara öğün sayısı koronavirüs anksiyetesi ve ortoreksiya nervoza durumu üzerinde fark yaratmamaktadır (p>0.05). Ortoreksik diyetisyenler daha fazla sayıda ana öğün tüketmektedir (p<0.007). SAÖ medyan puanı daha yüksek olan diyetisyenlerin KAÖ medyan puanları ile pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki (r=0.747, p<0.001) var iken ORTO-15 için negatif zayıf derecede korelasyon olduğu saptanmıştır (p<0.001). SAÖ puanları arttıkça KAÖ puanlarında %45.7’lik artma bulunmuştur.

Sonuç: Sağlık anksiyetesi yüksek olan diyetisyenlerin koronavirüs anksiyetesi de yüksek bulunmuş ancak ortoreksik olmadıkları saptanmıştır. Koronavirüs anksiyetesi ve sağlık anksiyetesi olan diyetisyenlerde ortoreksiya nervoza belirlenmemiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-16

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Güngör AE, Dağ B, Süzen B, Dağ A. COVID-19 Döneminde Diyetisyenlerdeki Sağlık Anksiyetesi, Koronavirüs Anksiyetesi ve Sağlıklı Beslenme Kaygısı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 16 Mayıs 2022 [a.yer 15 Ağustos 2022];50(1):53-62. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1538

Sayı

Bölüm

Araştırma