İşyerinde Sağlığın Korunması ve Teşvikine Yönelik Uygulamalar ile Çalışanların Kurumsal Yemek Hizmetlerinden Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Kurumsal yemek hizmetleri, tüketici memnuniyeti, işyerinde sağlığın korunması

Öz

Amaç: Çalışan bireylerin kurumsal yemek hizmetlerinden memnuniyet durumlarının, tüketici memnuniyetini belirleyen faktörleri ve işyerinde sağlığın korunması ve teşvikine yönelik uygulamaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Ankara ilinde bulunan farklı kamu kurumlarında çalışan 18-65 yaş aralığında 290 erkek (%43.5), 376 kadın (%56.5) olmak üzere 666 kamu çalışanı oluşturmaktadır. Veriler, anket aracılığıyla elde edilmiştir. Katılımcıların kurumsal yemek hizmetlerinden memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi amacıyla 39 soruluk bir memnuniyet anketi oluşturulmuştur. Anket puanları, 60 puanın altı ‘yetersiz’, 60-74 puan ‘orta’, 75-84 puan ‘iyi’, ≥85 puan ise ‘çok iyi’ olarak sınıflandırılmıştır. Oluşturulan memnuniyet anketinin iç tutarlılığı 0.88 olarak belirlenmiştir.

Bulgular: Bireylerin yemek hizmetlerinden memnuniyetini etkileyen en önemli ilk üç faktör sırasıyla hijyen (%79.7), besin kalitesi (%78.5) ve menüde yer alan yemeklerin çeşitliliğidir (%51.2). Yemek hizmetlerinden memnuniyet puanının 65.8±11.87 (orta düzey) olduğu ve puanın kadınlara kıyasla erkeklerde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Memnuniyet durumunu ‘çok iyi’ olarak değerlendiren bireylerin sıklığı %5.7 iken yetersiz sınıfında yer alan bireylerin sıklığı %31.7’dir. Çalışanlar, kurumların %82.0’sinde sağlıklı beslenmeyi teşvik eden uygulamaların olmadığını, %69.0’unda sağlığın korunması ve teşvikine yönelik faaliyetler için potansiyel olanakları sunmadığını belirtmişlerdir. Kurumlarda, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmeye yönelik hizmetler arasında en sık görülen üç hizmetin el yıkama için elverişli imkânlar (%79.4), tüm çalışanlar için içme suyuna erişim (%67.0), personel yemekhanesinde sunulan sağlıklı yemek seçenekleri (%37.1) olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Sonuçlar, kurumlarda yemek hizmetlerine yönelik standartların uygulanması, çalışanların yemek hizmetlerinden memnuniyetini arttırmak adına yemeklerde lezzetin, kalitenin ve çeşitliliğin arttırılması gerekliliğini göstermektedir. Bu doğrultuda işyerleri, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın menü planlama ve sağlıklı beslenmeye yönelik rehberlerini uygulamalıdır. Personelin sağlıklı beslenmesi ve fiziksel aktivitesinin arttırılmasına yönelik planlanacak uygulamalar personel sağlığı, motivasyonu ve verimliliği üzerine olumlu etkiler sağlayacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-12-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kocaadam Bozkurt B, Bilici S, Yassıbaş E, Mortaş H, Köksal E. İşyerinde Sağlığın Korunması ve Teşvikine Yönelik Uygulamalar ile Çalışanların Kurumsal Yemek Hizmetlerinden Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Aralık 2020 [a.yer 20 Nisan 2021];48(3):39-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1415
Makale Türü
Araştırma