Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Anahtar Kelimeler: Kahvaltı, Öğrenci, Tıp Fakültesi

Öz

Amaç: Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin kahvaltı alışkanlıklarının ve ilişkili faktörlerin araştırılması hedeflenmiştir.

Bireyler ve Yöntem: Kesitsel türdeki bu çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülmüştür. Etik ve yazılı izinlerin alınmasının ardından çalışmanın verileri Kasım - Aralık 2015 tarihlerinde toplanmıştır. Araştırma için, çalışmacılar tarafından 29 sorudan oluşan, katılımcıların sosyodemografik özelliklerini, beslenme özelliklerini sorgulayan bir veri toplama formu geliştirilmiştir. Katılımcıların boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları ölçülmüş, beden kütle indeksleri hesaplanmıştır. Sayısal değişkenlerin istatistiksel analizi Mann-Whitney U testi ile, kategorik veriler arasındaki ilişkiler ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Veri girişi ve analizi için SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmaya, %56.3’ü (n=198) 1. sınıfta, %43.8’i (n=154) 6.sınıfta eğitim gören 352 tıp fakültesi öğrencisi dâhil edilmiştir. Katılımcıların %8.0’i zayıf, %71.3’ü normal kilolu, %18.2’si fazla kilolu, %2.6’sı obez olarak saptanmıştır. Kahvaltı yapma sıklığı ile cinsiyet ve sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0.027, p<0.001). Kahvaltı yapılan yer, birlikte kahvaltı yapılan kişi ve kahvaltının başarıya etkisi olduğunu düşünme ile öğrencilerin sınıfları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001, p=0.009, p=0.024).

Sonuç: Öğrencilere göre günün en önemli öğününün kahvaltı olduğu, en sık derse geç kalma nedeniyle öğün atlandığı ve atlanılan öğünün en fazla sabah kahvaltısı olduğu ortaya konmuştur. Öğrenciler sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilerini, tutum ve davranışlara dönüştürme konusunda eğitilmeli ve en önemli öğün olan kahvaltı yapılarak güne başlamaları çeşitli etkinliklerle teşvik edilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2021-03-06
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Durduran Y, Sağdıç A, Demir LS, Uyar M, Yücel M. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Bes Diy Derg [Internet]. 06 Mart 2021 [a.yer 20 Ocak 2022];49(2):56-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1410
Makale Türü
Araştırma