Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Akdeniz Diyet Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Diyeti, Diyet Kalitesi, KIDMED

Öz

Amaç: Ülkemizde yetersiz ve dengesiz beslenme; büyük bir toplumsal sorun olup, beslenme sorunları açısından riskli gruplardan birini de üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Akdeniz diyetinin en sağlıklı beslenme modellerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin Akdeniz diyet kalitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören 520 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada veriler, genel bilgi formu ve Serra-Majem et al. (2004) tarafından geliştirilen Çocuklar ve Adölesanlar için Akdeniz Diyet Kalite İndeksi (KIDMED) formu kullanılarak öğrencilerle yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmada KIDMED testinden elde edilen puanlar 3 kategoride ( ≥8 puan: iyi, 4-7 puan: orta, ≤3 puan: kötü diyet kalitesi) değerlendirilmiştir. Öğrencilerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi ve kalça çevresi ölçümleri araştırmacılar tarafından alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin %50.6’sı kız (n=263), %49.4’ü erkek öğrenci olup (n=257), yaş ortalamaları 20.6±0.9 yıl olarak bulunmuştur. Öğrencilerin toplam KIDMED puan ortalamaları 3.94±0.10 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %64.6’sı Beden Kütle İndeksi (BKİ) sınıflandırmasına göre “normal” sınıfta bulunmaktadır. Çalışmaya dahil edilen öğrencilerin %45.0’i kötü, %47.1’i orta, %7.9’i iyi KIDMED sınıfında yer almaktadır. Öğrencilerin KIDMED puan ortalamaları ve sınıflandırmaları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin devam ettiği fakülteye göre KIDMED puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Tıp Fakültesi (5.24±0.25) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi (4.19±0.24) öğrencilerinin KIDMED puanları diğer fakültelerden daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Çalışmaya dahil edilen öğrencilerin KIDMED puanları incelendiğinde Akdeniz diyet kalitelerinin kötü ve orta düzey arasında olduğu görülmektedir. Öğrencilerin KIDMED puanları üzerinde cinsiyetleri ve BKİ değerlerinin etkisinin bulunmadığı görülmüştür. Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin Akdeniz diyetine uyumu diğer öğrencilere kıyasla daha iyidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-12-01
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Şahin Bayram S, Aktaş N. Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Akdeniz Diyet Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 01 Aralık 2020 [a.yer 02 Ağustos 2021];48(3):65-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1386
Makale Türü
Araştırma