Hastanede Yatan Yetişkin Hastalarda Malnütrisyon Prevelansı: Dört Farklı Beslenme Tarama Aracının Karşılaştırılması

Yazarlar

  • İnci Türkoğlu Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Fatma Ilgaz Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Tuba Yalçın Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Armağan Aytuğ Yürük Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Ayşegül Aksan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara,
  • Aylin Çerçi Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Malnütrisyon tarama araçları, NRS-2002

Özet

Amaç: Hastanede yatan hastalarda malnütrisyon görülme oranı yüksektir. Bugüne kadar birçok nütrisyonel tarama aracı geliştirilmiş olmasına rağmen nütrisyonel riskin tanımlanması için altın standart olduğu düşünülen bir tarama aracı bulunmamaktadır. Bu çalışma dört farklı tarama aracı kullanılarak hastanede yatan hastalarda malnütrisyon riskinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Bireyler ve Yöntem: Bu çalışmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde yatan 200 hasta oluşturmaktadır. Hastanede yatan hastalara malnütrisyon riskini değerlendirmek amacıyla Malnütrisyon Tarama Aracı (Malnutrition Screening Tool, MST), Nütrisyonel Risk Taraması-2002 (Nutritional Risk Screening 2002, NRS-2002), Kısa Nütrisyonel Değerlendirme Anketi (Short Nutritional Assessment Questionnaire, SNAQ) ve Malnütrisyon Evrensel Tarama Aracı (Malnutrition Universal Screening Tool, MUST) olmak üzere dört farklı tarama aracı kullanılmıştır. Duyarlılık ve seçiciliğin değerlendirilmesi için NRS-2002 altın standart olarak seçilmiştir. Tarama araçları arasındaki uyum χ (kappa) istatistiği kullanılarak saptanmıştır. İyi bir beslenme aracı için ön koşul duyarlılığın ≥%80 ve seçiciliğin ≥%60 olarak tanımlanmıştır. Her bir ROC eğrisi için eğrinin altında kalan alana (AUC) ilişkin değerin 0.70-0.80 olması durumunda ‘kabul edilebilir’ şeklinde yorumlanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların (%52 erkek) yaş ortalaması 49.2±16.1 yıldır. NRS-2002, MST, MUST ve SNAQ’e göre malnütrisyon riski altında olan hastaların oranları sırasıyla %26, %31, %28 ve %29.5 olarak saptanmıştır. Dört tarama aracı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Hasta örnekleminde araçlar arası uyumun orta düzeyde olduğu saptanmıştır (MST-NRS-2002 χ= 0.448, MUST-NRS-2002 χ= 0.463, SNAQ-NRS-2002 χ= 0.434). NRS-2002 ile karşılaştırıldığında her üç tarama aracının duyarlılıklarının düşük, seçiciliklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir (sırasıyla MST %68 ve %80.2, MUST %64 ve %83.8, SNAQ %64 ve %81.7). Tartışma: Bu çalışma tüm tarama araçlarının malnütrisyon riskini tanımlamada kabul edilebilir olduğunu ve hastanede yatan erişkin hastalarda kullanımının önerilebileceğini göstermiştir. Tüm araçların performanslarının birbirine yakın olması nedeniyle malnütrisyon riski altındaki hastaların saptanabilmesi için MST ve SNAQ gibi hızlı ve kolay tarama araçları da tercih edilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Türkoğlu İnci, Ilgaz F, Yalçın T, Yürük AA, Aksan A, Çerçi A, Gökmen Özel H, Yıldız E, Samur G. Hastanede Yatan Yetişkin Hastalarda Malnütrisyon Prevelansı: Dört Farklı Beslenme Tarama Aracının Karşılaştırılması. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2015 [a.yer 15 Ağustos 2022];43(2):135-42. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/137

Sayı

Bölüm

Araştırma