Akademisyenlerin Uyku Süresi ve Kalitesinin Beslenme Durumlarına Etkisi

Anahtar Kelimeler: Beslenme durumu, uyku süresi, uyku kalitesi, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi

Öz

Amaç: Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin uyku süresi ve kalitesinin beslenme durumları üzerine etkisinin incelenmesidir.

Bireyler ve Yöntem: Çalışma Erciyes Üniversitesi’nde görevli 183 gönüllüyle yürütülmüştür. Demografik özellikler, antropometrik ölçümler, uyku süresi ve uyku kalitesini içeren anket formu araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile doldurulmuştur. Katılımcıların bir günü hafta sonuna gelecek şekilde birbirini izleyen üç günde bireysel besin tüketimleri kaydedilmiştir. Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 35.41±8.74 yıldır. Kırk yaş altındakilerde ve sigara kullananlarda PUKİ puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Kadın ve erkeklerde benzer olmak üzere ortalama PUKİ puanı 5.67±3.04 olup, katılımcıların %59’unun uyku kalitesi ‘kötü’ olarak belirlenmiştir. Yedi saatten az uyuyanların uyku kalitesi, 7-8 saat uyuyanlardan daha kötü bulunmuştur (p<0.05). Bireyler uyku kalitesi (iyi/kötü) ve süresine (<7 saat/≥7 saat) göre gruplandığında, grupların antropometrik ölçümleri, enerji ve besin ögesi alımları benzer bulunmuştur (p>0.05). Katılımcılar Beden Kütle İndeksi (BKİ)’ne göre gruplandığında, gruplar arasında PUKİ puan ortalamaları benzer bulunmuştur (p>0.05). PUKİ puanı, yaş ile negatif yönlü zayıf korelasyon gösterirken (p<0.05); antropometrik ölçümler ve besin ögesi alımları ile anlamlı korelasyon göstermemiştir.

Sonuç: Çalışmamızda uyku süresinin uyku kalitesini etkilediği belirlenmiş; uyku kalitesi ve süresinin beslenme durumu ve antropometrik ölçümler üzerine etkisi bulunmamıştır. Bu etkinin daha net anlaşılabilmesi için daha büyük örneklemde ve besin tüketiminin birebir gözlemlendiği çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-09-16
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Bakır B, Çalapkorur S. Akademisyenlerin Uyku Süresi ve Kalitesinin Beslenme Durumlarına Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 16 Eylül 2020 [a.yer 05 Aralık 2020];48(2):58-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1340
Makale Türü
Araştırma