Biyoelektrik İmpedans Analizine Karşı Deri Kıvrım Kalınlığı Ölçümü: Yetişkinlerde Vücut Yağının Tahmini

Yazarlar

  • Gülşah Kaner Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
  • Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Ankara
  • Gülseren Pamuk İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir,
  • Barış Önder Pamuk İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler:

Deri kıvrım kalınlığı, biyoelektrik impedans analizi (BİA)

Özet

Amaç: Şişmanlık önemli bir halk sağlığı sorunudur ve dünya üzerinde görülme sıklığı giderek artmaktadır. Epidemiyolojik araştırmalarda, biyoelektrik impedans analizi (BİA) ile vücut yağının belirlenmesi pratik bir uygulamadır. Deri kıvrım kalınlığı ölçümü de vücut bileşiminin değerlendirilmesinde kullanılabilecek basit ve kolay bir araçtır. Bu çalışmanın amacı, deri kıvrım kalınlığı (triseps, biseps, supskapular ve suprailiak) ve BİA ölçümü kullanılarak 20-49 yaş arası kadınlarda vücut yağının belirlenmesi ve iki yöntem arasındaki korelasyonun saptanmasıdır. Bireyler ve Yöntem: Vücut ağırlığına göre normal (BKİ: 18.5-24.9 kg/m2, n=170, %27.4), hafif şişman (BKİ: 25.0-29.9 kg/m2, n=179, %28.9) ve şişman (BKİ: ≥30 kg/m2, n=270, %43.6) olan toplam 619 kadın araştırma kapsamına katılmıştır. Araştırmada, triseps, biseps, supskapular ve suprailiak deri kıvrım kalınlıkları ölçülmüştür. Dört deri kıvrım kalınlığı kullanılarak vücut yağ yüzdesi hesaplanmıştır. Tüm çözümlemeler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. p<0.05 için farklılık istatistiksel açıdan anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Deri kıvrım kalınlığı kullanıldığında şişman kadınlarda vücut yağ yüzdesinin %42.0±2.9, hafif şişman kadınlarda %36.5±3.2, normal vücut ağırlığındaki kadınlarda ise %30.1±3.7 olduğu saptanmıştır. BİA yöntemi kullanılarak şişman, hafif şişman ve normal vücut ağırlığındaki kadınların vücut yağ yüzdeleri ise sırasıyla %41.2±4.2, %33.5±3.6, %26.4±4.4 olarak belirlenmiştir. İki farklı yöntemle hesaplanan yağ yüzdelerinin sonuçlarının tutarlılığını incelemek için “Sınıf içi Güvenirlik Katsayısı” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deri kıvrım kalınlığı ölçümü ve BİA ölçümünden elde edilen yağ yüzdeleri arasında kuvvetli, pozitif doğrusal korelasyon saptanmıştır (r=0.929, p<0.001). Sonuç: Vücut yağının saptanmasında BİA ve deri kıvrım kalınlığı ölçümü kullanışlı yöntemlerdir ve birbiri yerine kullanılabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2015-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Kaner G, Pekcan G, Pamuk G, Pamuk B Önder. Biyoelektrik İmpedans Analizine Karşı Deri Kıvrım Kalınlığı Ölçümü: Yetişkinlerde Vücut Yağının Tahmini. Bes Diy Derg [Internet]. 15 Ağustos 2015 [a.yer 15 Ağustos 2022];43(2):111-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/134

Sayı

Bölüm

Araştırma