Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Durumu ve Obezite Sıklığının Belirlenmesi

  • Nilgün Seremet Kürklü Iğdır Devlet Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü, Iğdır
  • Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara,
Anahtar Kelimeler: Sosyoekonomik düzey, beslenme durumu, obezite, beden kütle indeksi

Öz

Amaç: Bu çalışmafarklı sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve obezite prevelanslarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Çalışma Erzincan il merkezinde farklı sosyoekonomik düzeydeki iki ortaokulda 11-14 yaş grubu toplam 349 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çocuklara uygulanan anket formu ile demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları öğrenilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılarak Beden Kütle İndeksleri (BKİ) hesaplanmış olup, “WHO-2007 5-19 yaş grubu için referans değerleri” kullanılarak BKİ değerlerinin yaşa ve cinsiyete göre Z skor değerlendirmesi yapılmıştır. Bulgular: Öğrencilerde hafif şişman olma prevelansı %16.3 veşişmanlık prevelansı ise %9.7 olarak saptanmıştır. Hafif şişman olma ve şişmanlık prevelansı yüksek sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerde (%20.1-%11.2) düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerden (%10.4-%7.4) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Tartışma: Gelişmekte olan ülkelerde yüksek sosyoekonomik düzey ve obezite arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Gelir düzeyindeki artışa paralel olarak hazır ve hızlı-hazır besin tüketimindeki artışlar obezite ile ilişkilendirilmektedir. Bu araştırmada yüksek sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerde hafif şişmanlık ve şişmanlık prevelansı yüksek bulunmuştur. Okullarda öğrencilerin ağırlık izlemlerini yapmak, veli ve öğrencilere beslenme eğitimi vermek önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin önlenmesini sağlayacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-08-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Seremet Kürklü N, Özel HG. Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Durumu ve Obezite Sıklığının Belirlenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 15 Ağustos 2015 [a.yer 11 Nisan 2021];43(2):100-1. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/133
Makale Türü
Araştırma