Gebelik Döneminde Vitamin, Mineral ve Bitkisel Desteklerin Kullanım Durumunun Saptanması

  • Kübra Tel Adıgüzel Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Besin destekleri, gebelik, vitamin-mineral destekleri

Öz

Amaç: Gebelik döneminde vitamin-mineral ve bitkisel desteklerin yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu araştırma, gebelik döneminde vitamin, mineral ve bitkisel besin destekleri kullanım durumunu ve bu besin desteklerinin kullanım amaçlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Araştırma Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne rutin kontrol amacıyla gelen, yaşları 20-43 yıl arasında değişen, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 203 gebe kadın üzerinde yapılmıştır. Araştırma kapsamında gebelere tanıtım bilgilerini, besin destekleri kullanım durumlarını ve kullanım alışkanlıklarını içeren bir anket formu uygulanmıştır. Bulgular: Gebe kadınların yaş ortalaması 30.6±4.42 yıl, ilk gebelik yaşı ortalaması 24.9±4.02 yıl ve toplam gebelik sayısı 2.2±0.91 olarak belirlenmiştir. Gebelik öncesi dönemde kadınların yaklaşık yarısı (%50.7) bitkisel destek kullanırken, %39.9’u vitamin-mineral desteği aldığı belirlenmiştir. Gebelik döneminde ise kadınların %22.2’si bitkisel destekleri kullanırken gebe kadınların tamamının vitamin-mineral desteği aldığı belirlenmiştir. Bitkisel destek kullanan bireyler arasında, en çok tercih edilen bitki zencefil (%64.4) iken, bunu sırasıyla nane (%24.4), ekinezya ve ıhlamur (%22.2), papatya ve rezene (%15.6), kekik ve karanfil (%4.4) izlemektedir. Yaş gruplarına göre 30-43 yaş grubunda olan kadınların bitkisel destek kullanımının (%24.6), 20-29 yaş grubundaki kadınlara göre daha yüksek (%18.5) olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Kadınlar gebelik döneminde sağlık sorunlarını tedavi etmek ya da önlemek amacıyla vitamin-mineral ve bitkiler gibi besin desteklerini kullandıklarını beyan etmişlerdir. Buna ek olarak gebelerde yaş ile beraber bitkisel destek kullanım durumunun arttığı da belirlenmiştir. Besin desteklerinin kullanım amacının normal beslenmeyi takviye etmek olduğu tüketiciler tarafından bilinmelidir, bireyler bu doğrultuda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-08-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Tel Adıgüzel K. Gebelik Döneminde Vitamin, Mineral ve Bitkisel Desteklerin Kullanım Durumunun Saptanması. Bes Diy Der [Internet]. 15 Ağustos 2015 [a.yer 11 Nisan 2021];43(2):94-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/132
Makale Türü
Araştırma