Epilepsi Hastası Çocuklarda Beslenme Durumunun Saptanması

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, beslenme durumu, obezite, çocuk besleme anketi

Öz

Amaç: Epilepsi beynin kortikal ve subkortikal bölgelerindeki nöronların uyarımında artma sonucu meydana gelen, anormal bir elektrik yayılımı ile tekrarlayan nöbetlerin oluştuğu klinik bir tablodur. Birçok çalışma, fazla kilo ve obeziteye bağlı komorbiditelerin sıklıkla görülmesi nedeniyle epilepsi tanısı alan çocuklarda besin alımı ve beslenme durumunun araştırılmasının oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışma epilepsi tanısı almış çocuklarda beslenme durumunu ve bunu etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

Bireyler ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Ocak-Mart 2017 tarihleri arasında Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine başvuran yaşları 1-18 yıl arasında değişen ve epilepsi tanısı almış 83 çocuk ve annesi ile tamamlanmıştır. Anket formu 13 tanımlayıcı, 9 hastalık bilgisine yönelik soru, üç günlük besin tüketim kaydı ve Çocuk Besleme Anketi (Child Feeding Questionnaire-CFQ)’nden oluşmaktadır. Anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 9.94±4.62 yıldır. En sık kullanılan ilaç %60.2 ile Valproattır. Türkiye Beslenme Rehberine (TÜBER-2015) göre katılımcıların yağ tüketimlerinin yüksek, posa ve kalsiyum alımlarının düşük olduğu saptanmıştır. Doğum ağırlığı ile algılanan çocuk vücut ağırlığı arasında pozitif, hastalık süresi ile algılanan sorumluluk, çocuk vücut ağırlığı, izlem ve kısıtlama alt ölçek puanları arasında ters yönlü bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Algılanan çocuk vücut ağırlığı puanı ortalamasının erkeklerde, çocuk vücut ağırlığı puanı ortalaması ve yeme baskısı puan ortalamasının ise kızlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yaşa göre beden kütle indeksi (BKİ) dağılımlarına göre algılanan çocuk vücut ağırlığı, kısıtlama ve yeme baskısı puan ortalamalarında önemli farklılıklar saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak hem yetersiz beslenme hem de obezite epilepsili çocuklar için beslenme ile ilişkili önemli sağlık sorunlarındandır. Diyetisyenlerin konu ile ilgili eğitimler düzenleyip ailelerin hastalık hakkındaki bilgi düzeylerini arttırması, çocukların beslenme durumlarını takip ederek erken müdahale etmesi epilepsinin daha etkin tedavi edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2020-08-27
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Bayram S, Köseler Beyaz E, Arslan M, Akın O. Epilepsi Hastası Çocuklarda Beslenme Durumunun Saptanması. Bes Diy Der [Internet]. 27 Ağustos 2020 [a.yer 05 Aralık 2020];48(2):24-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1296
Makale Türü
Araştırma