“Yedi Puanlamalı Subjektif Global Değerlendirme’nin (SGD-7P)” Türkçe’ye Uyarlanması ve Hemodiyaliz Hastaları Üzerinde Pilot Çalışma ile SGD-3P Uyumunun Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1219

Anahtar Kelimeler:

7 puanlamalı subjektif global değerlendirme, SGD-7P, SGD, malnütrisyon, hemodiyaliz

Özet

Amaç: Orijinali İngilizce olan ve diyaliz hastalarının beslenme durumunun değerlendirmek için kullanılan “Yedi puanlamalı Subjektif Global Değerlendirme (SGD-7P)” formunun Türkçe denkliğini (semantik) göstermek ve Subjektif Global Değerlendirme (SGD-3P) uyumunun araştırılmasıdır.

Bireyler ve Yöntem: Semantik denkliği sağlamak için İngilizce olan form Türkçe’ye çevrilmiş, sonra tekrar İngilizce’ye çevrilip, her iki formun birbirine örtüştüğüne karar verildikten sonra, 16 hemodiyaliz hastasıyla yapılan pilot çalışma sonunda SGD-7P ile SGD-3P uyumlu olduğu bulunmuştur. Sonrasında 227 hemodiyaliz hastasına SGD-3P ve SGD-7P uygulanarak, bazı kan parametrelerinin ve antropometrik ölçümlerinin değerlendirildiği çalışma düzenlenmiştir.

Bulgular: SGD-7P ve SGD-3P uyumu değerlendirmek için 16 hasta üzerinde yapılan pilot çalışmada, Cohen Kappa testi sonucunda uyum katsayısı 0.862 ve p<0.0001 olarak bulunmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasına katılan 227 hastanın, %30.4’ü kadın, %69.6’ı erkektir. Yaş ortalamaları 60.44±14.99 yıldır. SGD-3P ve SGD-7P için sırasıyla serum albümin (r=-0. 261, p<0.0001; r=-0.182, p=0.006), hemodiyaliz (HD) öncesi kreatinin değerlerinin (r=-0.248, p<0.0001; r=-0.212, p=0.001) negatif yönlü ve benzer güçte bir korelasyon gösterdiği belirlenmiştir. Antropometrik ölçümler ile SGD-3P ve SGD-7P yapılan korelasyon analizinde sırasıyla vücut ağırlığı (r=-0.347, p<0.0001; r=-0.243, p<0.0001), beden kütle indeksi (BKİ) (r=-0.300 p<0.0001; r=-0.199, p=0.003), üst orta kol çevresi (ÜOKÇ) (r=-0.312, p<0.0001; r=-0.252 p<0.0001), triseps deri kıvrım kalınlığı (TDKK) (r=-0.369, p<0.0001; r=-0.190, p=0.007) ve el kavrama kuvveti (r=-0.170, p=0.016; r=-0.157, p=0.026) ile negatif yönlü ve benzer güçte bir korelasyon gösterdiği belirlenmiştir. SGD-7P ile SGD-3P uyumunu gösteren Kappa istatistiği 0.571 olarak bulunmuştur. Serum albümin, total protein, kreatinin değerleri ile vücut ağırlığı, BKİ, ÜOKÇ, TDKK, el kavrama kuvvetleri SGD-3P ve SGD-7P yapılan değerlendirmede iyi beslenmiş ve hafif-orta-ağır malnütrisyonlu olan hastalarda istatistiksel olarak önemli olacak şekilde farklılıklar göstermektedir.

Sonuç: SGD-7P Türkçeye uyarlanmış ve hemodiyaliz hastalarında malnütrisyon durumunu değerlendirmek için uygun bir araç olduğu belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Olcay Eminsoy İrem, Kızıltan G, Akçil Ok M, Eminsoy MG, Oral EA, Sayın CB. “Yedi Puanlamalı Subjektif Global Değerlendirme’nin (SGD-7P)” Türkçe’ye Uyarlanması ve Hemodiyaliz Hastaları Üzerinde Pilot Çalışma ile SGD-3P Uyumunun Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 26 Aralık 2019 [a.yer 26 Eylül 2022];47(3):34-45. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1219

Sayı

Bölüm

Araştırma