Üniversite Öğrencilerinin Öğün Düzenleri ve Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgisine Etkisi

  • Hülya Yardımcı Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Ayşe Özfer Özçelik Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Beslenme eğitimi, üniversite öğrencileri

Öz

Amaç: Bu araştırma, Sağlık Bilimleri Fakültesinin bazı bölümlerine devam eden, ilk kez beslenme dersi alan ikinci sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, verilen beslenme dersinin beslenme bilgisine etkisinin araştırılması için planlanmış ve yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik, Çocuk Gelişimi ve Hemşirelik Bölümlerinin ikinci sınıflarında okuyan toplam 238 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemine ise araştırmaya katılmayı kabul eden 192 öğrenci alınmıştır. Veriler anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, gereken yerlerde yüzde (%) değerler alınmış, istatistiksel değerlendirmede ki-kare (χ2) analizi, bağımlı gruplarda t testi (Paired-samples T test) kullanılmıştır. Değişken olarak cinsiyet ve fakültede beslenme dersi programının yer aldığı bölümler alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 192 öğrencinin %10.4’ü erkek, %89.6’sı kadındır. Ortalama yaş erkek ve kadın için sırası ile 20.4±1.04 yıl ve 20.9±0.86 yıldır. Öğrencilerin %26.0’sı ana öğünleri düzenli, %74.0’ü ise düzensiz olarak tükettiklerini belirtmiştir (p>0.05). Her üç bölümde de ders almadan önceki ortalama puanlar (Ebelik= 19.34±4.01, Çocuk Gelişimi= 15.91±3.89, Hemşirelik= 21.95±2.94) son dersten sonra uygulanan testte alınan puanlardan (Ebelik= 25.84±2.56, Çocuk Gelişimi= 24.54±3.03, Hemşirelik= 26.51±2.11) düşüktür. Cinsiyete göre ortalama beslenme bilgi puanları ise ders verilmeden önce ve dersin bitiminden sonra erkekler için 18.40±5.72 ve 24.15±3.19, kadınlar için 19.72±4.08 ve 26.00±2.62 olmuştur. Öğrencilerin ortalama beslenme bilgi puanlarına beslenme dersinde verilen eğitimin bölümlere ve cinsiyete göre etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.001). Sonuç: Öğrencilere verilen beslenme dersi, beslenme bilgilerinde artış sağlamıştır. Beslenme bilgisinin artması mesleki yaşamlarında kullanacakları bilgilerin doğru aktarılmasında etkili olabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yardımcı H, Özçelik A Özfer. Üniversite Öğrencilerinin Öğün Düzenleri ve Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgisine Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2015 [a.yer 01 Mart 2021];43(1):19-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/121
Makale Türü
Araştırma